Home » Опрема и механизација (page 4)

Опрема и механизација

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2016. години

Покрајински секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс намењен подстицању улагања у системе за наводњавање на територији АП Војводине.Циљ конкурса за доделу средстава за суфинаисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање.   Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање коришћењем соларне енергије у 2016. години

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине објавио је јавни позив  за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима. Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се  за суфинансирање реализације пројеката ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за енергетски одрживе фарме у 2016. години

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине објавио је конкурс за бесповратна подстицајна средства за енергетски одрживе фарме. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са  територије Аутономне покрајине Војводине у циљу реализације пројеката енергетски одрживих фарми регистрованих за узгој животиња. Бесповратна подстицајна средства која се додељују користиће се  за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за опремање фарми у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за  доделу бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за изђубравање. За реализацију конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за противградне мреже у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс намењен подстицању инвестиција у противградне мреже.     Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години. Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу износи 270.000.000,00 динара. Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике у 2016. години

Покрајинкси секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава намењених куповини опреме за пластеничку производњу. Циљ конкурса јесте интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање: конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за рибњаке у 2015. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад расписао је  конкурс за доделу средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.   Предмет конкурса је додела бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 100 ха на територији АП ...

Read More »

АП Војводина: Продужен рок за подношење захтева за бесповратна средства за наводњавање

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,продужио је рок за подношење захтева по конкурсу за доделу бесповратних средстава за наводњавање у АП Војводини у 2015. години. Конкурсом за наводњавање и експлоатацију бунара, утрошено је до сада 270 милиона динара расподељених на 523 корисника. Обзиром да је интересовање за овај конкурс било највеће, ребалансом буџета обезбеђено је  још додатних 47 милиона динара. ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за енергетски одрживе фарме

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине путем конкурса расподељује бесповратна подстицајна средства за набавку опреме за енергетски одрживе фарме.   Средства се додељују земљорадничким задругама, регистрованим пољопривредним газдинствима, привредним друштвима и предузетницима регистрованим за узгој животиња, са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, у циљу реализације пројеката енергетски одрживих фарми. Бесповратна подстицајна средства која се додељују могу се користити ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за енергетски одрживе фарме млечних крава у Војводини

Пoкраjински сeкрeтариjат за eнeргeтику и минeрaлнe сирoвинe расписаo Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних пoдстицajних срeдстaвa зa суфинaнсирaњe рeaлизaциje прojeкaтa eнeргeтски oдрживих фaрми млeчних крaвa. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je 25. aвгуст 2015. гoдинe. Све детаље око конкурса, можете погледати ОВДЕ.    

Read More »