Home » Презентације

Презентације

Спаљивање жетвених остатака на њиви – један од начина да останете без субвенција

„ Ватра је добар слуга, али лош господар „ Сваке   године смо  суочени са великим бројем пољских пожара изазваних паљењем жетвених остатака .  Безобзирно паљење жетвених остатака се не смањује по обиму иако се пољопривредницима сваке године скреће пажња да је то најлошији начин уклањања жетвених остатака са њиве. Пољским пожарима у прилог иду и   високе температуре и дугачак сушни ...

Read More »

Анализа производно-економских резултата пословања привредних субјеката из области пољопривреде и прехрамбене индустрије АП Војводине

Носилац пројекта:  Пољопривредни факултет Нови Сад – Департман за економику пољопривреде и социологију села, Трг Д. Обрадовића 8, 21000 Нови Сад Финансијер пројекта:  AУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ Пројекат се реализује у оквиру редовног дугорочног пројектног циклуса (2016-2019) Пољопривреда и прехрамбена индустрија (агросектор) представљају стратешке привредне гране у Републици Србији (РС), а посебно у ...

Read More »

Прецизна пољопривреда у Србији

Пројекат се финансира од стране Европске комисије по програму Horizon 2020, Smart-AKIS, број уговора 696294.   С oбзирoм нa тo дa сe у пoљoприврeди дeшaвajу брзe прoмeнe, кao и дa смo свeдoци кoнтинуирaнoг рaзвoja нoвих тeхнoлoгиja кoje oмoгућaвajу пoвeћaњe прeцизнoсти у пoљoприврeди, oдгoвoр нa питaњe штa je тo прeцизнa пoљoприврeдa, ниje лaк. Кaдa сe сусрeтнeмo сa пojмoм прeцизнa пoљoприврeдa, jeднo oд ...

Read More »

Посебни пројекти у саветодавству на територији АП Војводине

АП Војводина: Посебни пројекти у пољопривредном саветодавству 2014. године Назив пројекта : „Унапређење информисања пољопривредника о мерама аграрне политике кроз различите облике удруживања у пољопривреди „ Пројекат спроводи: ЗЗ Буђановци Партнер на пројекту: Удружење пољопривредника Општине Рума Трајање пројекта: септембар 2014-март 2015. године. Општи циљ:   Упознавaњe пољопривредника са актуелним системом подстицаја у пољопривреди  са нивоа  АПВ и РС Специфични  циљеви: Електронско ...

Read More »

Покрајински секретаријат за пољопривреду: Мере усмерене на мала газдинства

Циљ мера Покрајинског секретаријата за пољопривреду јесте повећање пољопривредне прозводње и помоћ малим газдинствима, изјавио је заменик покрајинског секретара Зоран Кнежевић. Како је рекао, Секретаријат ће ове године располагати са седам милијарди динара, од чега су четири милијарде наменска средства за предузеће Воде Војводине, а подршка ће бити спроведена кроз 27 конкурса, од којих ће неки бити доступни за десетак ...

Read More »

Регистровање објекта за држање животиња- фарме

Регистрација објекта за држање животиња- фарме представља начин да сточари дођу преко права пречег закупа до пољопривредног земљишта по просечно излицитираној цени. Још један од разлога због којег треба регистровати фарму-објекат за држање животиња је и тај што се за неке врсте субвенција поставља услов да је објекат за држање животиња-фарма, регистрован.

Read More »

Нова европска пољопривредна политика

Нова европска пољопривредна политика представља скуп реформи који је текао кроз следећи процес: Предлог Европске комисије о новој ЗПП → октобар 2011. Усвајање већине елемената нове ЗПП током тријалога Европске комисије, Европског парламента и Савета Европе → 26. јуна 2013. Усвајање вишегодишњег финансијског оквира (буџета) за 2014-2020  → 24. септембар 2013. Реформе се односе  на 4 основне регулативе:  Заједничко тржиште ...

Read More »

Заједничка пољопривредна политика ЕУ- шта после 2013-те

Заједничка пољопривредна политика ЕУ- шта после 2013-те, представља системски приступ  сложеноm системu какав је заједничка пољопривредна политика ЕУ или CAP(Common Agricultural Policy). Презентација обрађује теме као што су историјат настанка заједничке пољопривредне политике, субвенције у Европској унији, реформе заједничке аграрне политике после 2014-те и могуће опције које се нуде.

Read More »

Програм мера Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2014-ој години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство наставио је  и у 2014-ој  са одређеним сетом мера намењеним подстицању пољопривредне производње на територији АПВ. Подстицаји се додељују у виду  бесповратних средстава која се раподељују пољопривредницима  преко конкурса које расписује Секретаријат за пољопривреду АПВ.

Read More »

FADN- вођење књиговодствених података на пољопривредном газдинству

Успостављање Система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији (Farm Accountancy Data Network – FADN) EuropeAid/129873/C/SER/RS У процесу приступања Европској унији пољопривреда Републике Србије треба да прилагоди низ прописа и стандарда и усвоји одређене захтеве у складу са циљевима Заједничке пољопривредна политике (Common Agricultural Policy – CAP), међу којим је и успостављање Система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима (Farm ...

Read More »