Home » Биљна производња » Генетички ресурси

Генетички ресурси

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса дефинисане су Правилником о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса који је објављену у  „Службеном гласнику РС”, број 85/13. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) биљни генетички ресурси су оне старе сорте и локалне популације, укључујући и одомаћене сорте уписане, односно брисане из Регистра сорти пољопривредног биља које води министарство надлежно ...

Read More »