Opportunity банкa

Пољопривредни кредити са субвенционисањем 80% камате

На основу Програма мера  подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бач за 2016. годину, пољопривредни произвођачи из ове општине у јужнобачком округу имају могућност да користе краткорочне пољопривредне кредите са каматом која се умањује за 80%.     Наиме, општина Бач ће субвенционисати камату у износу од 80% док ће остатак камате од 20% сносити ...

Read More »

Субвенционисање камата на пољопривредне кредите

У склопу програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Рума за 2015. годину, локална самоуправа ће субвенционисати камате за краткорочне кредитепољопривредника код пословних банака. „Опортјунити банка и Банка Интеза су две банке које су се пријавиле на Јавни позив. Заинтересовани носиоци пољопривредних газдинстава могу преко банака обратити Општини Рума за ову врсту помоћи. Субвенционисаће се  део камата ...

Read More »

Пољопривредни кредити Opportunity банке

Пoљoприврeдни крeдити Рeгистрoвaним пoљoприврeдним гaздинствимa и пoљoприврeдним прoизвoђaчимa, нудимo крeдитe ширoкe нaмeнe кojи пoдмируjу свe пoтрeбe пољопривредног гaздинствa и члaнoвa дoмaћинствa. Пoдршка зa свe  пoслoвнe пoдухвaтe и идeje у пoљoприврeди, oд финaнсирaњa дугoрoчних рaзвojних инвeстициja, прeкo пoдршкe тeкућoj прoизвoдњи и ликвиднoсти тoкoм сeзoнe пoљoприврeдних рaдoвa, дo гaрaнциja зa учeшћe нa лицитaциjaмa пoљoприврeднoг зeмљиштa. У понуди су: крeдити зa купoвину oснoвних ...

Read More »

Калкулатор отплате кредита

Калкулатор отплате кредита представља само алат да се сагледа финансијско оптерећење које корисник кредита може да поднесе. Калкулатор отплате кредита који се налази у прилогу представља само пример како изгледа отплата кредита.

Read More »