Закони

Бесповратна средства за складиштење житарица Министарства пољопривреде

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за изградњу  нових објеката за складиштење житарица, силоса и подних складишта као и набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица. Бесповратна средства се могу добити за : Изградњу нових објеката силоса и подних складишта Набавка нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица ...

Read More »

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, објављен је  у Службеном гласнику РС, број 101/16 од 16. децембра 2016. године. Измене Закона, можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју, објављен је  у Службеном гласнику РС, број 101/16 од 16. децембра 2016. године. Измене Закона, можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Измене и допуне Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Усвојене су измене и допуне Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. Оно што је најављено је и коначно усвојено, а то је да је максимална површина са садашњих 100 ха смањена чак 5 пута и сада износи максималних 20 ха. Од промена које овај закон доноси набројаћемо само неке најзначајније: Пoдстицajи у стoчaрству за квaлитeтнe приплoднe товне крaвe(20,000.00 дин/грлу) ...

Read More »

Закон о преджетвеном финансирању

Пољопривредник вишe нeћe мoрaти дa стaвљa кућу пoд хипoтeку кaкo би дoбиo крeдит зa сeтву, вeћ ћe мoћи зa oтплaту дa гaрaнтуje будућим рoдoм. Oд слeдeћe гoдинe, зaхвaљуjући тeк усвojeнoм Зaкoну o прeджeтвeнoм финaнсирaњу, сeљaци ћe мoћи дa кoристe усeвe кao бaнкaрску гaрaнциjу зa нoвaц кojи ћe дoбити прe жeтвe. Крeдитoри ћe мoћи дa буду кoмeрциjaлнe бaнкe и прeрaђивaчи, a ...

Read More »

Општина Рума-Мањи порези на пољопривредно земљиште у 2015-ој години

Према новој Одлуци о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Рума, порез у наредној години биће мањи у односу на актуелни из 2014 године. Пореске стопе се нису мењале и оне су и даље повољније него што је то закон прописао. Највећа промена је направљена код пореза на пољопривредно земљиште у зони која ...

Read More »

Закон о порезу на додату вредност

Овим законом уводи се порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) у  Републици Србији (у даљем тексту: Република). ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку  добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и  на увоз добара, осим ако овим законом није друкчије прописано. Предмет опорезивања ПДВ ...

Read More »

Закон о претварању друштвене својине у друге облике својине

Пољопривредно земљиште у друштвеној својини које је правно лице стекло по основу Закона о аграрној реформи и прописима о национализацији пољопривредног земљишта у државној је својини. Пољопривредно земљиште у друштвеној својини које је правно лице стекло на основу правног посла, као средство за производњу, друштвени је капитал тог предузећа.

Read More »

Закон о пољопривредном земљишту

Овим законом уређује се планирање, заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта као добра од општег интереса. Овим законом образује се Управа за пољопривредно земљиште (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) и ...

Read More »