Home » Кредити » Развојни фонд Војводине

Развојни фонд Војводине

РФВ АПВ: Најава нових конкурса за 2018. годину

Дирeктoр Рaзвojнoг фoндa Вojвoдинe гoспoдин Гoрaн Сaвић, изjaвиo je зa мeдиje дa je 2017. гoдинa билa нajуспeшниja гoдинa oд oснивaњa РФВ пoсмaтрajући дoпринoс рaзвojу приврeдe Вojвoдинe, дoк сe успeх oглeдa у oдoбрeним и рeaлизoвaним крeдитним зaхтeвимa пo oбjaвљeним кoнкурсимa фoндa. Врeднoст пoднeтих зaхтeвa у 2017. je билa 1,41 млрд динaрa, a oдoбрeнo je 916,7 милиoнa динaрa. Taкoђe, РФВ je свojoм ...

Read More »

РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за куповину пољопривредне механизације

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине. За реализацију ове кредитне линије планирана ...

Read More »

РФВ- Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства са каматом већ од 1%

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава пољопривредним газдинствима намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета пољопривредне активности и превазилажењу недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности a у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава ...

Read More »

Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом већ од 1%

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину пољопривредног земљишта на територији АП Војводине. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара. Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава. Право учешћа на ...

Read More »

РФВ- Конкурс за дугорочне кредите намењене инвестицијама

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и конкурентности потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. Кредити ће се додељивати за финансирање: – изградње, адаптације и опремања грађевинских објеката у пословне сврхе – набавка опреме – квалитетног приплодног материјала у сточарству и матичног јата – ...

Read More »

РФВ- Конкурс за дугорочне кредите намењене трајним обртним средствима

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало ...

Read More »

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за извоз

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава ради подршке припреме и реализације извозних аранжмана у циљу подстицања запошљавања. Кредити су намењени за потребе производње и извоза роба и услуга домаћег порекла. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000,000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на ...

Read More »

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или ...

Read More »

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за тов

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења производње у области сточарства, подизање нивоа квалитета производње, степена конкурентности, а у циљу унапређење фармерске и кооперантске производње и подстицања запошљавања. Средства из кредита се могу користити за краткорочно финансирање това свиња и јунади – најмање 10 комада свиња или 5 грла јунади. За реализацију ове кредитне ...

Read More »

РФВ- Конкурс за кредите намењене инвестицијама у пољопривреди

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава за подршку инвестицијама у области пољопривреде ради развоја и унапређења пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа у АП Војводини, a у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП ...

Read More »