Home » Вести » Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом већ од 1%

Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом већ од 1%

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину пољопривредног земљишта на територији АП Војводине. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине који имају активан статус газдинства.

 Кредити су намењени куповини пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања поседа регистрованих пољопривредних газдинстава.

Под пољопривредним земљиштем у смислу овог конкурса подразумева се земљиште:

 1. за које је у А Листу непокретности одређен начин коришћења: њиве, воћњаци, виногради, ливаде, или пашњаци, и
 2. за које је у А Листу непокретности одређена врста земљишта: пољопривредно земљиште.

Услови кредитирања:

 1. износ кредита: од 300.000,00 динара до 10.000.000,00 динара.
 2. примена валутне клаузуле – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате
 3. каматна стопа: 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком(каматна стопа за кориснике кредита који имају седиште на територији градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен)
 4. рок враћања кредита: 6 година, у оквиру којих је обухваћен грејс период
 5. грејс период: 12 месеци
 6. сопствено учешће: најмање 20% вредности пољопривредног земљишта које је предмет куповине
 7. ануитети се обрачунавају и плаћају квартално У грејс периоду квартално се обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене каматне стопе
 8. обезбеђење кредита: личне менице физичког лица носиоца регистрованог пољопривредног газдинства и гаранција пословне банке или  хипотека- заложно право првог реда или нижег уколико је Фонд једини хипотекарни поверилац на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%.

Минимални услови:

 1. Нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду
 2. Нема доспелих неизмирених обавеза према АП Војводини по кредитима одобреним од стране Фонда за развој АП Војводине а који су Уговором о поверавању послова праћења и наплате потраживања поверени Фонду
 3. Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода
 4. Куповина пољопривредног земљишта од власника који нису законски наследници у правој линији или брачних другова
 5. Пољопривредно земљиште које је предмет куповине мора бити у пречнику до 50 км од седишта регистрованог пољопривредног газдинства
 6. Куповина пољопривредног земљишта ће се извршити у року од најдуже 10 месеци рачунато од дана закључења Уговора о кредиту.

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

Комплетна потребна документација доставља се приликом предаје захтева за кредит у Развојном Фонду Аутономне Покрајине Војводине доо у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.

Комплетан текст конкурса као и документацију за подношење захтева можете пронаћи ОВДЕ.