Home » Биљна производња » Регресирање осигурања усева и плодова

Регресирање осигурања усева и плодова

Регресирање осигурања усева и плодова

Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година.  Субвенционише се (регресира) 40-45% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза. Право на коришћење регреса има: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава Могу се осигурати: 1) усеви и плодови од ризика умањења приноса; 2) расадници и млади вишегодишњи засади пре ступања на род ...

Read More »

Измена правилника за регресирање осигурања усева, плодова и животиња

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 48/16 од 25. маја 2016. године) У Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Службени гласник РС”, брoj 48/13), у члану 2. став 2. речи: ,,у износу од 40% од висине премије осигурања” замењују се речима: ,,у проценту који ...

Read More »

Шта после обнове регистрације пољопривредног газдинства?

Обзиром да је обнова регистрације пољопривредних газдинстава завршена, следећи корак који следи пре подношења захтева за основне подстицаје је усклађивање сетвене структуре са стварним стањем на терену уколико дође до промене сетвене структуре после 31.03.2015. године. Наиме пољопривредници који имају промене у својој сетвеној структури, а планирају да осигурају своје усеве треба да обрате пажњу на следеће. Уколико осигуравате усеве, ...

Read More »