Home » Биљна производња » Регресирање осигурања усева и плодова

Регресирање осигурања усева и плодова

Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година.  Субвенционише се (регресира) 40-45% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза.

Право на коришћење регреса има:

  1. правно лице,
  2. предузетник и
  3. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава

Могу се осигурати:

1) усеви и плодови од ризика умањења приноса;
2) расадници и млади вишегодишњи засади пре ступања на род
3) животиње

Право на регрес остварује се тако што се захтев за остваривање права на регрес подноси Министарству финансија и привреде -Управи за трезор.

Захтев се подноси једанпут годишње  у два примерка од 15. јуна до 31. октобра текуће године.

Уз захтев се  подноси  оверена:

  1.  копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће године и
  2. потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Ако је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства закључило уговор о производњи са организатором производње који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у његово име и за његов рачун, то лице подноси:

  1. потврду издату од стране друштва за осигурање код кога је осигуран и
  2. потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Правилник и захтев за регресирање осигурања можете преузети у прилогу текста.

Измене Правилника за регресирање осигурања усева, плодова и животиња од 25. маја 2016. године(„Службени гласник РС”, број 48/16), можете преузети ОВДЕ.