Home » Биљна производња » Регресирање осигурања усева и плодова

Регресирање осигурања усева и плодова

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 61/17 од 23. јуна 2017. године.

Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година.  Субвенционише се (регресира) 40-45% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза.

Право на коришћење регреса има:

  1. правно лице,
  2. предузетник и
  3. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава

Врсте подстицаја су:

1) подстицаји за осигурање ратарских култура (житарице и индустријско биље)
2) подстицаји за осигурање повртарских култура
3) подстицаји за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља
4) подстицаји за осигурање расадника и младих вишегодишњих засада пре ступања на род
5) подстицаји за осигурање животиња.

Право на регрес остварује се тако што се захтев за остваривање права на регрес подноси Министарству финансија и привреде -Управи за трезор.

Уз захтев за остваривање подстицаја доставља се:

  1. оригинал или оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године
  2. оригинал потврде од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године о укупно плаћеној премији осигурања.

Ако је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства закључило уговор о производњи са организатором производње који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у његово име и за његов рачун, то лице подноси потврду о осигурању издату од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, као и потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја су:

  1. за подстицаје за осигурање ратарских култура – 100.000 динара
  2. за подстицаје за осигурање повртарских култура – 500.000 динара
  3. за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000 динара
  4. за подстицаје за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род – 500.000 динара
  5. за подстицаје за осигурање животиња – 2.000.000,00 динара.

Укупно за све врсте подстицаја корисник подстицаја може да оствари максимално 2.500.000 динара.

Захтев се подноси у два примерка од 1. јула до 15. новембра текуће године.

Правилник и захтев за регресирање осигурања можете преузети у прилогу текста.