Home » ЕУ и Свет » Европска унија » Водич кроз аграрну политику Европске уније

Водич кроз аграрну политику Европске уније

„Mитoви и чињeницe o пoљoприврeди у EУ“

Eврoпски пoкрeт у Србиjи – Крaљeвo, члaницa Mрeжe EPuS-a, je у oквиру прojeктa „Штa чeкa српскoг сeљaкa улaскoм у EУ“ уприпрeмиo брoшуру „Mитoви и чињeницe o пoљoприврeди у EУ“  и видeo спoтoвe кojи нa jeднoстaвaн и сликoвит нaчин прeдстaвљajу и рaзбиjajу нajчeшћe митoвe o зaкoнимa и стaндaрдимa Eврoпскe униje кojи сe oднoсe нa пoљoприврeду. Прojeкaт je рeaлизoвaн сa пaртнeримa Mрeжa EPuS-a, RARIS, Кaнцeлaриja ...

Read More »

100 питања о ЕУ за пољопривреднике

Заједничка пољопривредна политика (ЗПП) сматра се најзначајнијом и најкомплекс­нијом заједничком политиком Европске уније (ЕУ). За сваку државу кандидата за чланство у ЕУ пољопривреда представља једну од области у којој има највише изазо­ва, јер око трећину правних тековина ЕУ чине прописи који се односе на овај сектор. Осим на пољопривредне активности, ЗПП утиче и на многе друге секторе као што су: ...

Read More »

Предприступна помоћ за пољопривреду и рурални развој од стране ЕУ (IPARD-Instrument for Pre-Accession in Rural Development)

  V компонента IPA – Рурални развој (IPA Rural Development – IPARD) Заједничка пољопривредна политика представља једну од најзначајнијих политика ЕУ. Важност те политике огледа се и у издвајањима из буџета ЕУ за њено спровођење. Према буџетском периоду 2007-2013. године, 43 % укупног буџета ЕУ одлази на рурални развој и спровођење пољопривредне политике ЕУ. Имајући у виду комплексност система заједничке пољопривредне ...

Read More »

Водич кроз аграрну политику Европске уније

Студија „Водич кроз ЕУ политике – пољопривреда” је друга од пет публикација које припрема Европски покрет у Србији, у сарадњи са Истраживачким центром Словачке асоцијације за спољну политику и уз подршку Словачке агенције за међународну развојну помоћ. Основна намера је да се јавности у Србији, поготово оној која је укључена у бројне и све шире процесе везане за европску интеграцију, на што једноставнији и прихватљивији ...

Read More »