Home » Остали подстицаји » Фондови за развој пољопривреде општина и градова

Фондови за развој пољопривреде општина и градова

Град Београд: 4 конкурса за доделу бесповратних средстава за пољопривреднике

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA Секретаријат за привреду објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ Подстицајна средства су намењена за набавку нове опреме за пчеларство и то: десет кошница типа „Dadant – Blatt″(DB), типа „Langstrot – Rut”(LR) или типа „Farrar″ са припадајућим рамовима врцаљкa (ручна или електрична) електрични ...

Read More »

Конкурс зa доделу бесповратних средстава за младе пољопривреднике

Општина Рума, Фондација “Ана и Владе Дивац” и Средња пољопривредна школа “Стеван Петровић – Бриле” уз подршку Немачке агенције за међународну сарадњу – ГИЗ  реализују пројекат “Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде”.  а У циљу реализације пројекта расписан је конкурс зa доделу бесповратних средстава за младе пољопривреднике. Овај конкурс је отворен за ученике завршног разреда средње пољопривредне школе ”Светан Петровић – ...

Read More »

Кaкo oпштинe пoмaжу пoљoприврeдникe?

Кaкo oпштинe пoмaжу пoљoприврeдникe? Oпштинe пoљoприврeдницимa пoмaжу нa рaзличитe нaчинe – нeкe oбeзбeђуjу сeмeнски мaтeриjaл, пojeдинe oтплaћуjу кaмaтe нa крeдитe или пoдмируjу трoшкoвe oсигурaњa, a пoљoприврeдници нeгдe мoгу дa рaчунajу и нa пoлa пaрa зa нaбaвку oпрeмe, стoкe.. Буџeтски фoнд зa унaпрeђeњe пoљoприврeдe у Нoвoм Сaду oвe гoдинe “тeжaк” je oкo 500.000 eврa. Нajзнaчajниja стaвкa,бићe пoмoћ пoљoприврeдницимa кojи сe бaвe ...

Read More »

Општина Бач објавила конкурсе за 2017. годину

Општина Бач, објавила је конкурс за регресирање осигурања усева, плодова и животиња у 2017. години. Текст конкурса, можете преузети у прилогу текста или ОВДЕ. Објављен је и јавни позив за банке да доставе понуде за кредитирање пољопривредне производње уз регресирање камате од стране општине.

Read More »

Расписан конкурс за субвенционисање куповине половних трактора из увоза

Расписан је конкурс за субвенционисање куповине половних трактора из увоза. Пољопривредни произвођачи са територије града Ужица који су купили половни трактор из увоза у претходних 12 месеци, могу своје пријаве доставити Градској управи Града Ужица. Предмет подстицаја представљају половни трактори намењени извођењу пољопривредних радова са саставним стандардним деловима, уређајима и опремом који су урачунати у цену трактора, укључујући припадајућу тракторску ...

Read More »

Град Нoви Сaд: Субвeнциoнисaњe трoшкoвa сeртификaциje прoизвoдa сa oзнaкoм гeoгрaфскoг пoрeклa и дo 100 %

Нoви Сaд: Субвeнциoнисaњe трoшкoвa сeртификaциje прoизвoдa сa oзнaкoм гeoгрaфскoг пoрeклa и дo 100 % Грaд Нoви Сaд рaсписao je пoзив зa дoдeлу субвeнциja зa трoшкoвe сeртификaциja прoизвoдa сa oзнaкoм гeoгрaфскoг пoрeклa нa тeритoриjи Грaдa зa 2017. Зa oву нaмeну издвojeнo je 2 милиoнa динaрa, a срeдствa су нaмeњнa зa субвeнциoнисaњe дeлa трoшкoвa сeртификaциje пoљoприврeдних прoизвoдa сa oзнaкoм гeoгрaфскoг пoрeклa чиja ...

Read More »

Општина Инђија: за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години

Циљ конкурса је подизање конкурентности производње, стварање тржишно одрживог производа и подизање стандарда живота пољопривредних произвођача у руралној средини, кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава. Предмет конкурса је регресирање трошкова осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2017. години на територији општине Инђија. За реализацију конкурса за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих ...

Read More »

Град Ужице: 7 подстицајних линија за пољопривреду у 2017. години

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2017. годину, град Ужице обавештава пољопривредне произвођаче да ће у 2017. години, субвеционисати: – набавку стеоних јуница, крава и телади сименталске расе (обавештење преузми ОВДЕ), – набавку уматичених грла овнова, оваца, јагњади, јарчева, коза и јаради (обавештење прузми ОВДЕ), – набавку одређеног броја система за мужу (музилица) ...

Read More »

Град Чачак: Подстицаји за пољопривреду у 2017. години

Град Чачак је објавио конкурс за доделу бесповратних средстава намењених пољопривреди и руралном развоју у 2017. години. Поред стандардних мера за подстицање пољопривреде, Град Чачак је увео и подстицаје за куповину пољопривредног земљишта што је јединствена мера тренутно у Србији. Текст конкурса  и пријаву на конкурс, можете преузети у прилогу текста. Извор: Милош Јовановић    

Read More »

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Средства намењена конкурсом додељују се за реализацију пројеката: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Право учешћа имају удружења која су регистрована на територији општине Чајетина. Вредност опредељених средстава у буџету је 2.000.000,00 динара. Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави: пријавни ...

Read More »