Home » Остали подстицаји » Фондови за развој пољопривреде општина и градова (page 2)

Фондови за развој пољопривреде општина и градова

Град Београд субвенционише куповину трактора, опрему за наводњавање,ПГМ и сточарство у 2017. години

Град Београд и у овој години наставља са подстицајима за развој пољопривреде како би субвенцијама олакшао заинтересованим грађанима да се баве овом делатношћу. Расписана су четири конкурса за доделу подстицајних средстава, а реч је о додели субвенција за пољопривредну механизацију, средстава у области пчеларства, сточарства, воћарства и повртарства на теририторији Београда. Према речима Милинка Величковића, в.д. градског секретара за привреду, један ...

Read More »

Општина Бач: Бесповратна средства за опрему, механизацију и осигурање пољопривредне производње у 2016. години

Општина Бач субвенционише пољопривредне произвођаче Општина Бач – Комисија за реализацију мера програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Бач за 2016.године, ове недеље расписала је два конкурса намењена регистрованим пољопривредним газдинствима. Право коришћења субвенција имају сва правна и физичка лица са пребивалиштем у општини Бач,  са активним статусом пољопривредног газдинства, који испуњавају и остале услове ...

Read More »

До 50% бесповратних средстава за куповину нове пољопривредне механизације

Циљ конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.     За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку нове прикључне механизације и опреме у 2016. години, предвиђен је укупан износ од 5.000.000.00 динара. Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у ...

Read More »

До 50% бесповратних средстава за пчеларе у Општини Инђија

Циљ конкурса је повећање производње, продуктивности, конкурентности, модернизација и достизање стандарда и одрживог управљања ресурсима у области пчеларства кроз доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке пчелињих друштава и нове опреме за пчеларство у 2016. години на територији општине Инђија.   За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку пчелињих друштавa и нове опреме за пчеларство у 2016. години, предвиђен ...

Read More »

Инђија: Бесповратна средства за набавку опреме за млекарство

Циљ конкурса је повећање производње, продуктивности, конкурентности, модернизација и достизање стандарда и одрживог управљања ресурсима у области сточарства кроз доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за мужу и опреме за хлађење и складиштење млека у 2016. години на територији Општине Инђија. За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за набавку нове опреме за мужу и опреме за хлађење ...

Read More »

Инђија: Конкурс за доделу бесповратних средстава за вештачко осемењавање говеда

Циљ конкурса je побољшање и поправљање расног састава говеда на територији општине Инђија у циљу повећања производње и квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача, кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.   Предмет конкурса је регресирање вештачког осемењавање говеда, тј. покриће трошкова првог осемењавања од стране ветеринарских станица и пољопривредних ...

Read More »

Крагујевац: Регресирање премије осигурања до 30%

Зa пoљoприврeднe прoизвoђaчe нa тeритoриjи Крaгуjeвцa у тoку je jaвни пoзив зa рeгрeс дeлa трoшкoвa зa oсигурaњe усeвa, плoдoвa и дoмaћих живoтињa. Из грaдскe кaсe je, зa тe нaмeнe, издвojeнo двa милиoнa динaрa, a влaсници рeгистрoвaних пoљoприврeдних гaздинстaвa мoгу дa рaчунajу нa нaкнaду трeћинe укупнoг изнoсa прeмиje нa пoлиси oсигурaњa. Зaхтeв зa рeгрeсирaњe oсигурaњa мoгу дa пoднeсу нoсиoци или члaнoви ...

Read More »

Врање- Бесповратна средства за пољопривреду до 90% вредности инвестиције

Предмет Конкурса је финансијска подршка пољопривредним произвођачима са територије града Врања у унапређењу пољопривредне производње. Средства за намену из претходног става планирана су у буџету града  за 2015.годину и биће реализована у етапама.     Право на подстицаје имају породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом, у складу са законом којим се уређује пољопривреда. ...

Read More »

Бесповратна средства за набавку нових трактора, нове пољопривредне механизације и нове опреме

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општина Горњи Милановац за 2015. годину, расписује конкурс  за доделу подстицајних средстава намењених пољопривреди  у укупном износу од 13.950.000,00 динара, за следеће инвестиције:   Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета, Изградња објеката за складиштење/чување млека, Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и апликацију стајњака, Набавка опреме ...

Read More »

Чачак: Подстицајна средстава за пољопривреду у 2015. години

Град Чачак, објавио је конкурс за доделу средства за подстицање развоја пољопривреде на територији града Чачка. Средства су директна и бесповратна и користе се за финансијску подршку пољопривредним произвођачима у покретању, обнављању и унапређењу пољопривредне производње у циљу осавременавања технологије производње пољопривредних произвођача и прилагођавање стандарда и квалитета тржишту ЕУ. Право на финансијску подршку имају пољопривредни произвођачи и чланови њиховог домаћинства ...

Read More »