Закон о ПДВ-у

Закон о порезу на додату вредност

Овим законом уводи се порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) у  Републици Србији (у даљем тексту: Република). ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку  добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и  на увоз добара, осим ако овим законом није друкчије прописано. Предмет опорезивања ПДВ ...

Read More »