Home » Презентације и алати » Алати » Финансијски приручник биљне производње

Финансијски приручник биљне производње

Финансијски приручник биљне производње намењен је индивидуалном пољопривреднику за вођење евиденције о ратарској и повртарској производњи. Финансијски приручник биљне производње омогућава једноставан унос и анализу података о примењим агротехничким мерама, утрошеним средствима и оствареним приходима у периоду четири године.

На основу података унетих у Финансијски приручник биљне производње, индивидуални произвођач може да сагледа и побољша производњу на својим парцелама. Препорука је да се подаци у Финансијски приручник биљне производње уносе одмах после извођења појединачних операција. Поједине операције које нису наведене у основним рубрикама евидентирају се на страни „Напомене“ за сваку парцелу посебно. У „Напомене“ се уносе и остали подаци о појавама болести, штеточина и корова, временским непогодама, економским показатељима од посебног значаја.
Вођење евиденције омогућава да се упореде искуства различитих произвођача и свеобухватно анализира гајење различитих усева. На тај начин индивидуални пољопривредник може да донесе закључак о успешности своје производње и да планира наредну производњу којом ће рационалније користити своја средства.
Додатак у овом издању Финансијског приручника биљне производње су поред ценовних износа репроматеријала и услуга и обрасци за калкулацију појединих линија производње. Калкулације служе да се сагледа економски ефекат производње на основу којег могу да се донесу пословне одлуке. Додатне измене у Финансијском приручнику биљне производње су направљење из разлога што вођење евиденције о томе што радимо на парцелама не би било потпуно без сагледавања економских ефеката уложених средстава и рада. Овај додатак је направљен на захтев самих пољопривредника како би се они сами постепено увели у посао око вођења финансијске евиденције о свом пословању на свом газдинству. Књига поља по калкулацијама представља добру основу, тј. базу података за оне пољопривредника који прате своје пословање и на основу тога доносе одлуке по систему савременог фарм менаџмента.