Home » Остали подстицаји » За општине и градове

За општине и градове

АПВ: До 100% бесповратних средстава за опремање пољопривредних школа неопходном опремом и механизацијом у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је конкурс за  финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме. На конкурсу за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе – путем набавке опреме, средства се додељују као подршка средњим пољопривредним школама с територије АП Војводинe ради интензивирања коришћења пољопривредног земљишта, с ...

Read More »

АПВ: До 55% бесповратних средстава за уређење каналске мреже за одводњавање пољопривредног земљишта у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години. Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности каналске мреже за одводњавања пољопривредног земљишта на виши ниво. Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему ...

Read More »

АПВ: До 50% бесповратних средстава за опремање пољочуварских служби у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за опремање пољочуварске службе у 2017. години. Циљ конкурса јесте oпремање пољочуварских служби с територије Аутономне покрајине Војводине. На овом конкурсу бесповратно се додељује укупно 10.000.000,00 динара. Средства се додељују корисницима у обиму до 50% од укупно прихватљивих трошкова (укључујући ПДВ). Намена подстицајних средстава јесте ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години

Предмет конкурса је суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта. Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала- најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта. У смислу овог конкурса: под атарским путем подразумева се саобраћајна површина која је доступна већем броју корисника, коју надлежни орган прогласи ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу до 70% бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта

Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада (у даљем тексту: Отпад) одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној својини. Предмет суфинансирања јесу трошкови уклањања (примарна сепарација или други третман отпада на месту дивље ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2017. години

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације у 2017. години Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине, а циљ је обезбеђивање санитарно ...

Read More »

Измена Правилника за програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја

Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја, објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29.децембра 2015. године. Овај правилник је као и многи други правилници, доживео још једну измену која је објављена у „Службеном гласнику ...

Read More »

Конкурс за опремање пољочуварских служби

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за опремање пољочуварских служби на територији АП Војводине. Укупан износ бесповратних средстава, који се додељује по овом конкурсу, јесте 10.000.000,00 динара. Бесповратна средства износе до 50% од укупно прихватљивих трошкова. Преостали износ обезбеђује корисник средстава.  Одобрена средства у висини до 50% биће исплаћена по достављању извештаја о реализацији уговорене обавезе. Право ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за Локалне Акционе Групе у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ,објавио је конкурс намењен Локалним акционим групама по програму LEADER-а у 2016. години. Циљеви конкурса јесу: јачање партнерства у одабраним територијама усавршавањем и експертизама у области локалног планирања, као резултат примене принципа „одоздо на горе”, у процесу спровођења Локалних стратегија руралног развоја (ЛСРР); мултисекторски приступ на локалном нивоу који утиче на јачање партнерства ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за изградњу и реконструкцију водних објеката у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за  суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређења животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Радови у смислу овог конкурса, се односе на изградњу или реконструкцију објеката водоснабдевања, као што је бушење и ...

Read More »