Home » Вести » АПВ: До 100% бесповратних средстава за опремање пољопривредних школа неопходном опремом и механизацијом у 2017. години

АПВ: До 100% бесповратних средстава за опремање пољопривредних школа неопходном опремом и механизацијом у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је конкурс за  финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме.

На конкурсу за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе – путем набавке опреме, средства се додељују као подршка средњим пољопривредним школама с територије АП Војводинe ради интензивирања коришћења пољопривредног земљишта, с циљем осавремењавања наставе у тим школама.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе 12.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за набавку опреме по овом конкурсу утврђују се у износу до 100% од укупне вредности опреме.

Приликом обрачуна, узима се вредност опреме без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.500.000,00 динара.

Корисник средстава, по једној пријави, може аплицирати за све намене наведене у конкурсу, по више различитих тачака у наведеним максималним износима подршке.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за набавку:

1. Система за заштиту од временских непогода

1.1. Противградне мреже с наслонoм ‒ за воћарску производњу.

Максимални износ бесповратних средстава не може бити већи од 1.500.000,00 динара по хектару.

2. Опреме за наводњавање

2.1. Опрема за бунаре, пумпе за наводњавање, агрегати за покретање пумпи, цевне линије за орошавање, цевне линије с распрскивачима, системи за наводњавање „кап по кап”, системи за фертиригацију и кишна крила.

Максималан износ бесповратних средстава за ове намене не може бити већи од 500.000,00 динара по хектару.

2.2. Машине за заливање у типу „тифона”, под условом да се наводњава минимално три хектара површине по једној машини, с тим што корисник може да оствари право на бесповратна средства за највише једну машину у типу „тифона”.

Максималан износ бесповратних средстава за набавку тифона не може бити већи од 1.500.000,00 динара.

3. Конструкције и опреме за биљну производњу у заштићеном простору

3.1. конструкција за објекте заштићеног простора (алуминијумска, поцинковано челична, челична и пластична)

3.2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора

3.3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте

3.4. мреже за сенчење објекта

3.5. системи за наводњавање „кап по кап”

3.6. инструменти за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге

3.7. систем за загревање.

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 3.1.–3.6. збирно износи 1.300,00 динара/м2 .

Максимални износ бесповратних средстава за системе за загревање, тачка 3.7. износи 2.200 динара/кw.

4. Опреме на сточарској фарми у оквиру пољопривредне школе

4.1. опремање свињарских фарми: боксови за прашење, укљештење, подови за стаје, грејне плоче, боксови за прасад, боксови за тов свиња с хранилицом, појилице, хранилице, линије за храњење и вентилацију.

Максималан износ бесповратних средстава не може прећи 2.000.000,00 динара.

4.2. опремање говедарских фарми: боксови за смештај музних крава, боксови за смештај товних јунади, појилице, подови за лежишта, термопојилице, електричне пастирице, вентилација, музилице, системи за мужу, лактофризи, скрепери и сепаратори и боксови за телад.

Максималан износ бесповратних средстава не може прећи 2.000.000,00 динара.

4.3. опремање овчарских и козарских фарми: појилице, термопојилице, електричне пастирице, хранилице, музилице, системи за мужу, лактофризи.

Максималан износ бесповратних средстава не може прећи 1.500.000,00 динара.

4.4. опремaњe живинарских фарми (бројлери): хранилице, линије за храњење, појилице, линија напајања, вентилација, панели за хлађење, клапне.

Максималан износ бесповратних средстава не може прећи 1.000.000,00 динара.

5. Опремање хладњача, набавка опреме за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, сушара за индустријско, зачинско и лековито биље и за прераду уљарица у оквиру средње пољопривредне школе

5.1. опрема за складиштење воћа и поврћа и опрема за сaкупљање и припрему воћа и поврћа за тржиште: хладионичка врата, термоизолациони панели, електроопрема и инсталације, расвета, контролни системи у хладњачи, радни столови, ваге и друга ненаведена припадајућа опрема; набавка расхладне опреме за складиштење воћа и поврћа: расхладни агрегати, компресори, испаривачи, кондензатори.

Максималан износ бесповратних средстава не може прећи 2.500.000,00 динара.

5.2. машине за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа и поврћа и набавка бокс-палета за складиштење производа: машина за чишћење и прање, линије за сортирање и калибрирање, линије за паковање и означавање, бокс и рам палете.

Максималан износ бесповратних средстава не може прећи 2.000.000,00 динара.

5.3. опрема за прераду уљарица.

Максималан износ бесповратних средстава не може прећи 1.000.000,00 динара.

5.4. сушара за ароматично, зачинско и лековито биље (тунелске, тракасте, коморне), опрема и уређаји за сушење у вакуму, опрема и уређаји за микроталасно сушење, опрема и уређаји за осмотско сушење, опрема и уређаји за сушење замрзавањем – лиофилизатор, друга и слична опрема, пресе за хладно цеђење уља и уређаји намењени за ову врсту инвестиције.

Максималан износ бесповратних средстава не може прећи 1.000.000,00 динара.

6. Опремање средњих пољопривредних школа новим погонским и прикључним машинама у пољопривреди

Бесповратна средства која се додељују по конкурсу намењена су за набавку нових погонских машина ‒ трактора и нових прикључних машина и механизације, намењених за извођење пољопривредних радова у ратарству, повртарству, хортикултури, сточарству, воћарству и виноградарству.

Максималан износ бесповратних средстава не може прећи 2.500.000,00 динара.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 14.04.2017. године.

Право да конкуришу имају средње пољопривредне школе са седиштем на територији АП Војводине.

Комплетан текст конкурса као и неопходну осталу документацију за конкурс, можете преузети у прилогу текста.

 

 

Извор: ПСПВШ