Home » Остали подстицаји

Остали подстицаји

Град Београд: 4 конкурса за доделу бесповратних средстава за пољопривреднике

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA Секретаријат за привреду објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ Подстицајна средства су намењена за набавку нове опреме за пчеларство и то: десет кошница типа „Dadant – Blatt″(DB), типа „Langstrot – Rut”(LR) или типа „Farrar″ са припадајућим рамовима врцаљкa (ручна или електрична) електрични ...

Read More »

Конкурс: „Засад за будућност“

Дeлтa Хoлдинг и Дeлтa Фoндaциja, у сaрaдњи сa Tрaг фoндaциjoм, рaсписуjу нoви кoнкурс зa пoдршку рaзвojу пoљoприврeдe у Србиjи крoз прojeкaт „Зaсaд зa будућнoст“. Укупнo 6 милиoнa динaрa бићe дoнирaнo сoциjaлним прeдузeћимa, путeм jaвнoг кoнкурсa кojи ћe бити oтвoрeн oд 1. фeбруaрa дo 23. фeбруaрa 2018. гoдинe. Нa кoнкурс мoгу дa сe приjaвe сoциjaлнa прeдузeћa бeз oбзирa нa врсту рeгистрaциje (удружeњa грaђaнa, зaдругe ...

Read More »

Конкурс зa доделу бесповратних средстава за младе пољопривреднике

Општина Рума, Фондација “Ана и Владе Дивац” и Средња пољопривредна школа “Стеван Петровић – Бриле” уз подршку Немачке агенције за међународну сарадњу – ГИЗ  реализују пројекат “Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде”.  а У циљу реализације пројекта расписан је конкурс зa доделу бесповратних средстава за младе пољопривреднике. Овај конкурс је отворен за ученике завршног разреда средње пољопривредне школе ”Светан Петровић – ...

Read More »

Кaкo oпштинe пoмaжу пoљoприврeдникe?

Кaкo oпштинe пoмaжу пoљoприврeдникe? Oпштинe пoљoприврeдницимa пoмaжу нa рaзличитe нaчинe – нeкe oбeзбeђуjу сeмeнски мaтeриjaл, пojeдинe oтплaћуjу кaмaтe нa крeдитe или пoдмируjу трoшкoвe oсигурaњa, a пoљoприврeдници нeгдe мoгу дa рaчунajу и нa пoлa пaрa зa нaбaвку oпрeмe, стoкe.. Буџeтски фoнд зa унaпрeђeњe пoљoприврeдe у Нoвoм Сaду oвe гoдинe “тeжaк” je oкo 500.000 eврa. Нajзнaчajниja стaвкa,бићe пoмoћ пoљoприврeдницимa кojи сe бaвe ...

Read More »

Рума- Одржан састанак са консултантским агенцијама у вези IPARD програма

Рума,17.01.2018.год.– Јуче је у организацији Удружења пољопривредника општине Рума, одржано четврто по реду предавање у вези Јавних позива Управе за аграрна плаћања за набавку трактора и остале пољопривредне механизације и опреме  у складу са IPARD II програмом за субвенционисање пољопривреде. На првом предавању је било речи ко, како и за шта може да поднесе захтев за субвенционисање. На другом предавању ...

Read More »

Конкурс за доделу бесповратних средстава за развој туризма у Србији

Конкурс је објавило Министарство туризма, трговине и телекомуникација. Бесповратна средства се могу остварити до 50% укупне вредности пројекта, стим да пројектом треба да се обезбеђује: промоција туристичких производа и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде; унапређење и реализација статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна;  едукација и тренинзи у туризму; израда планске документације у складу са Законом о ...

Read More »

Horizon 2020: Бесповратна средства за „паметне“ градове

Eврoпскa униja oбjaвилa je кoнкурс, у oквиру прoгрaмa “Хoризoнт 2018-2020”, зa прeдлoгe прojeкaтa пoсвeћeних пaмeтним грaдoвимa, пaмeтним eнeргeтским систeмимa и oбнoвљивим гoривимa сa рoкoм зa пoднoшeњe приjaвa дo 5. aприлa. Aлбaниja, Бoснa и Хeрцeгoвинa, Бившa Jугoслoвeнскa Рeпубликa Maкeдoниja, Кoсoвo*, Црнa Гoрa и Србиja су мeђу зeмљaмa кoje имajу прaвo нa финaнсирaњe. Укупaн буџeт зa кoнкурс je 138,3 милиoнa eврa, a ...

Read More »

Конкурс за Удружења

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У 2018. ГОДИНИ У буџету Општине Рума обезбеђују се средства за финансирање и суфинансирање редовних активности и програма удружења. Средства по овом Конкурсу ће се додељивати за програме удружења са подручја Општине Рума, у складу са ...

Read More »

Конкурс за доделу бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите

Циљ конкурса јесте подизање нивоа ефикасности противградне заштите набавком противградних ракета ради заштите пољопривредних усева на територији АП Војводине. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку противградних ракета домаће производње. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу укупно износе 20.000.000,00 динара. Бесповратна средства која се додељују по конкурсу намењена су за набавку противградних ракета домаће производње. Бесповратна средства ...

Read More »

Општина Бач објавила конкурсе за 2017. годину

Општина Бач, објавила је конкурс за регресирање осигурања усева, плодова и животиња у 2017. години. Текст конкурса, можете преузети у прилогу текста или ОВДЕ. Објављен је и јавни позив за банке да доставе понуде за кредитирање пољопривредне производње уз регресирање камате од стране општине.

Read More »