Home » Остали подстицаји

Остали подстицаји

АПВ: Бесповратна средства за пошумљавање и ширење мреже шумских путева у АП Војводини у 2018. години

Циљеви конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2018. годину  јесу : повећање шумовитости АП Војводине, ширење мреже шумских путева, унапређивање расадничке производње и финансирање научноистраживачког рада. Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу јесте до 135.100.000,00 динара за реализацију послова: 1. Пошумљавање – подизање нових шума на ...

Read More »

Бесповратна средства за младе пољопривреднике у АП Војводини у 2018. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2018. години Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:  1) подршку инвестицијама за развој и унапређивање примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника; 2) подршку инвестицијама за развој и унапређивање примарне сточарске производње ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години. Предмет конкурса јeсте додела средстава којима ће се организовање традиционалних манифестација у 2018. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту. Предмет конкурса јесте додела ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за комасацију у 2018. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс на коме градови и општине из Војводине могу добити до 30% бесповратних средстава за спровођење  поступка комасације.     Предмет конкурса је: Започињање I фазе нових поступака комасације Реализација II фазе комасације: Наставак раније започетих поступака комасације Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака ...

Read More »

АПВ: До 100% бесповратних средстава за опремање пољопривредних школа неопходном опремом и механизацијом у 2018. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је конкурс за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно -истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе – путем набавке опреме средства се додељују за набавку нове и савремене опреме и механизације научно-истраживачким установама и институтима и средњим пољопривредним школама с територије АП Војводинe. Набавка нове и савремене опреме и ...

Read More »

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2018. год.

         Општина Ћуприја је у 2018. год. у складу са чланом 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), донела Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2018. год.   Регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, ће у оквиру Програма у 2018. ...

Read More »

Бесповратна средства за одводњавање

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписује конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години.  Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности каналске мреже за одводњавања пољопривредног земљишта на виши ниво. Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2018. години

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe, санације и реконструкцијe водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних – фекалних вода ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Циљ конкурса јесте обезбеђивање санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинства, те безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода из домаћинстава и делом од корисника ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу до 30% бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у 2018. години

Циљ конкурса јесте уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада (у даљем тексту: Oтпад) одлаганог на дивљим депонијама лоцираним на пољопривредном земљишту у државној својини. Предмет суфинансирања јесу трошкови уклањања (примарнa сепарацијa или други третман отпада на месту дивље депоније ради максималног искоришћавања комуналног отпада, утовар, транспорт и одлагање односно адекватно збрињавање на регистрованим депонијама, као и вршење надзора над уклањањем дивљих ...

Read More »

Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години. Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала – најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта. У вези с овим конкурсом: под атарским ...

Read More »