Home » Биљна производња

Биљна производња

Правилник за основне подстицаје у биљној производњи

Правилник за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи објављен је  у „Службеном гласнику РС”, број 9/16 од 05. фебруара 2016. године. Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године на новом обрасцу.  Захтев можете преузети ОВДЕ. Комплетан измењени правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Правилник за регресирање ђубрива

Правилник је објављен  у „Службеном гласнику РС”, бр. 8/2017. По новом измењеном правилнику рачуни за ђубриво важе ако су издати од 01. октобра претходне године до 30. септембра текуће године. Регрес по хектару износи до 2.000 динара. Термин за подношење захтева за регресирање ђубрива је од 03. маја до 30. септембра. Како се првобитна верзија правилника за регресирање ђубрива објављена у Службеном гласнику број ...

Read More »

Министарство пољопривреде: Нови списак јавних складишта

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је нови списак јавних складишта(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 8/17 од 3. фебруара 2017. године). По новом правилнику, јавно складиште се налази само у  Великој Плани.   Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Регресирање осигурања усева и плодова

Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година. За  меру регресирања осигурања се издваја 400.000.000,оо динара из буџета Републике Србије. Субвенционише се (регресира) 40% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза. Право на коришћење регреса има: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава Могу се осигурати: 1) усеви и плодови од ризика ...

Read More »

Субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља Министарства пољопривреде

Подстицаји за подизање вишегодишњих засада („Службени гласник Републике Србије”, број 59/13)  Подстицаји за подизање производних засада обухватају: набавку садница воћака, винове лозе и хмеља; набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са сортом Прокупац гајене на традиционалан начин (у даљем тексту: набавка наслона, односно коља); припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу ...

Read More »

Конкурс за подстицање програма сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2016. годину.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2016. годину. Подстицаји за програме сертификације и клонске селекције су плаћања одобрених програма подносиоца пријаве кроз рефундацију трoшкова за њихову реализацију без обрачунатог ПДВ-а, и то за: изградњу и монтажу мрежаника за чување и умножавање садног материјала ...

Read More »

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију дефинисане су правилником Министарства пољопривреде објављеног у Сл.гласнику РС број број 48/13. Овим правилником ближе се прописују услови и начин коришћења подстицаja за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља. Право на коришћење подстицаја за производњу садног материјала  има правно лице и предузетник који испуњава следеће услове: да је уписан у ...

Read More »

Измена правилника за регресирање осигурања усева, плодова и животиња

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 48/16 од 25. маја 2016. године) У Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Службени гласник РС”, брoj 48/13), у члану 2. став 2. речи: ,,у износу од 40% од висине премије осигурања” замењују се речима: ,,у проценту који ...

Read More »

МПЗЖС: Правилник о изменама правилника о подстицајима за органску производњу

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је Правилник о изменама правилника о подстицајима за органску производњу. Нови измењени правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

МПЗЖС:Правилник о престанку важења правилника за регресирање горива

Министарство пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о престанку важења правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 12/16 од 12. фебруара 2016. године). Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво („Службени гласник РС”, број 40/14), престаје да важи. Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »