Home » Закони,правилници,уредбе » Закон о пољопривредном земљишту

Закон о пољопривредном земљишту

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту, можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту

Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 112/15 од 30. децембра 2015. године). Неке од новина које нови Закон прописује Уводи се обавезно вођење књиге поља која представља документ о планирању и праћењу свакодневних активности у биљној производњи и оствареним приносима током године, а нарочито у ратарској, повртарској и воћарској производњи. У ...

Read More »

Закон о пољопривредном земљишту

Овим законом уређује се планирање, заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта као добра од општег интереса. Овим законом образује се Управа за пољопривредно земљиште (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) и ...

Read More »