Закон о пољопривредном земљишту

Овим законом уређује се планирање, заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта као добра од општег интереса.
Овим законом образује се Управа за пољопривредно земљиште (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) и уређује њен делокруг.
Власник пољопривредног земљишта не може бити страно физичко, односно правно лице.