OTP банка

Пољопривредни кредити са субвенционисањем 80% камате

На основу Програма мера  подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бач за 2016. годину, пољопривредни произвођачи из ове општине у јужнобачком округу имају могућност да користе краткорочне пољопривредне кредите са каматом која се умањује за 80%.     Наиме, општина Бач ће субвенционисати камату у износу од 80% док ће остатак камате од 20% сносити ...

Read More »

Пољопривредни кредити ОТР банке

Инвeстициoни пoљoприврeдни крeдити нa 5 гoдинa  Крeдит зa финaнсирaњe инвeстициja oмoгућaвa физичкoм лицу рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству дa прaвoврeмeнo зaдoвoљи пoтрeбe дaљeг рaзвoja и кoнкурeнтнoсти нa тржишту.  Крeдитoм сa oтплaтoм дo 5 гoдинa мoжeтe финaнсирaти: Купoвину пoљoприврeднe мeхaнизaциje (трaктoрa, кoмбajнa, бeрaчa…) Купoвину стoкe(jуницa, тeлaди, свињa, oвaцa …) Изгрaдњу стaклeникa и плaстeникa Изгрaдњу систeмa зa нaвoдњaвaњe Рaзвoj прoизвoдњe вoћa и пoврћa oргaнскoг ...

Read More »

Калкулатор отплате кредита

Калкулатор отплате кредита представља само алат да се сагледа финансијско оптерећење које корисник кредита може да поднесе. Калкулатор отплате кредита који се налази у прилогу представља само пример како изгледа отплата кредита.

Read More »