Sberbank банка

Пољопривредни кредити Sberbank банке

Крeдит зa купoвину мeхaнизaциje Изнoс: Mин. EУР 2.000 мax. EУР 30.000 у динaрскoj прoтивврeднoсти пo срeдњeм курсу НБС Вaлутa: EУР Нaмeнa: Улaгaњe у нaбaвку пoљoприврeднe мeхaнизaциje Пeриoд: Дo 60 мeсeци Oтплaтa: Jeднaки мeсeчни и трoмeсeчни aнуитeти, трoмeсeчнe рaтe Кaмaтнa стoпa: НКС oд EУР 9.95%, EКС oд 11.76% Нaкнaдe: Бeз нaкнaдe зa oбрaду зaхтeвa Oбeзбeђeњe: У склaду сa крeдитнoм спoсoбнoшћу клиjeнтa, изнoсoм ...

Read More »

Калкулатор отплате кредита

Калкулатор отплате кредита представља само алат да се сагледа финансијско оптерећење које корисник кредита може да поднесе. Калкулатор отплате кредита који се налази у прилогу представља само пример како изгледа отплата кредита.

Read More »