Home » Остали подстицаји » Удруживање

Удруживање

Конкурс: „Засад за будућност“

Дeлтa Хoлдинг и Дeлтa Фoндaциja, у сaрaдњи сa Tрaг фoндaциjoм, рaсписуjу нoви кoнкурс зa пoдршку рaзвojу пoљoприврeдe у Србиjи крoз прojeкaт „Зaсaд зa будућнoст“. Укупнo 6 милиoнa динaрa бићe дoнирaнo сoциjaлним прeдузeћимa, путeм jaвнoг кoнкурсa кojи ћe бити oтвoрeн oд 1. фeбруaрa дo 23. фeбруaрa 2018. гoдинe. Нa кoнкурс мoгу дa сe приjaвe сoциjaлнa прeдузeћa бeз oбзирa нa врсту рeгистрaциje (удружeњa грaђaнa, зaдругe ...

Read More »

Рума- Одржан састанак са консултантским агенцијама у вези IPARD програма

Рума,17.01.2018.год.– Јуче је у организацији Удружења пољопривредника општине Рума, одржано четврто по реду предавање у вези Јавних позива Управе за аграрна плаћања за набавку трактора и остале пољопривредне механизације и опреме  у складу са IPARD II програмом за субвенционисање пољопривреде. На првом предавању је било речи ко, како и за шта може да поднесе захтев за субвенционисање. На другом предавању ...

Read More »

Конкурс за Удружења

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РУМА У 2018. ГОДИНИ У буџету Општине Рума обезбеђују се средства за финансирање и суфинансирање редовних активности и програма удружења. Средства по овом Конкурсу ће се додељивати за програме удружења са подручја Општине Рума, у складу са ...

Read More »

Субвенције за промотивне активности у пољопривреди

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, број 72 од 26. јула 2017. године) Подстицаји обухватају: 1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије; 2) подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја, ...

Read More »

Конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је  Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години. Конкурс има за циљ унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине. Приоритетне тематске области су: заштита природних вредности заштита земљишта заштита вода управљање отпадом промоција  Архуске конвенције промоција зелене ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за удружења у АПВ у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписује конкурс  за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2017. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана и побољшање услова рада удружења грађана. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по ...

Read More »

До 100 000 € бесповратних средстава за пољопривредне задруге

 ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА У 2017. ГОДИНИ НАРОЧИТО У НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ И ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ Овим програмом се утврђују: циљеви, корисници и намена бесповратних средстава, услови , финансијски оквир, неопходна документација, начин објављивања конкурса и избор пријава, начин ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години. Предмет конкурса јeсте додела средстава којима ће се организовање традиционалних манифестација у 2017. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту. Средства су намењена за: ...

Read More »

Бесповратна средства за удружења

Општина Рума, објавила је конкурс на коме се могу добити бесповратна средства за програмске активности удружења. Средства по овом конкурсу ће се додељивати за програме удружења са подручја Општине Рума, у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Рума за редовне активности и програме удружења на територији Општине Рума, и то за ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за Локалне Акционе Групе у 2016. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ,објавио је конкурс намењен Локалним акционим групама по програму LEADER-а у 2016. години. Циљеви конкурса јесу: јачање партнерства у одабраним територијама усавршавањем и експертизама у области локалног планирања, као резултат примене принципа „одоздо на горе”, у процесу спровођења Локалних стратегија руралног развоја (ЛСРР); мултисекторски приступ на локалном нивоу који утиче на јачање партнерства ...

Read More »