Home » Вести » АПВ: Бесповратна средства за наводњавање у 2017. години

АПВ: Бесповратна средства за наводњавање у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 105.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупне вредности инвестиције( физичка лица и предузетнике) ако је инвестиција:

  1. на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди(маргинална насеља)
  2. лица млађа од 40 година и
  3. жене

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 10.000.000,00 динара, односно 11.000.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 30.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције једнака 50.000,00 динара или већа од тог износа.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

А. Изградњу експлоатационих бунара.Пријаве које су у вези са изградњом експлоатационих бунара, одобраваће се искључиво за експлоатисање воде из водоносних хоризоната, чија вода није довољног квалитета за људску употребу.

Б. Набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, агрегата за покретање пумпи који користе различиту погонску енергију, цевних линија за орошавање, цевних линија са распрскивачима, система за наводњавање „кап по кап“,и подземних и надземних „кап по кап“ латерала, система за фертиригацију и кишних крила.

Максималан износ бесповратних средстава по једном хектару површине износе највише до 250.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, а максимално до десет хектара, односно 2.500.000,00 динара, односно 275.000,00 динара/ха, а максимално до десет хектара, односно
2.750.000,00 динара за подносиоце пријава физичка лица и предузетници, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене.

В. Набавку машина за заливање у типу „Тифона“, под условом да се наводњава минимално пет хектара површине по једној машини. Корисник може да оствари право на бесповратна средства за највише три машинe у типу „Тифона“.

Максималан износ бесповратних средстава за један тифон не може бити већи од 800.000,00 динара по машини, односно 880.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица и предузетнике, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене.

Г. Набавку линија за заливање – машине у типу „Ренџер“, „Центар пивот“, “Линеар“, под условом да се наводњава најмање педесет хектара површине.

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 40% вредности инвестиције, односно највише до 8.000.000,00 динара, односно 8.800.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица и предузетнике, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене. 

Д. Изградњу цевовода.

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% вредности инвестиције, односно највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 m, односно 1.600.000,00 динара, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 m, односно 1.760.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица и предузетнике, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више тачака.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2017. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2017.године.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:

– привредно друштво,
– земљорадничка задруга.

Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017.године.

Корисник средстава по првом конкурсу за ове намене објављеном 04.03.2017.године, не може бити корисник средстава по овом конкурсу.

Комплетан текст конкурса,можете преузети у прилогу текста.

 

 

 

Извор: ПСПВШ