Home » Опрема и механизација » Набавка нове опреме за рибњаке

Набавка нове опреме за рибњаке

Бесповратна средства за набавку нове опреме за рибњаке Министарства пољопривреде

Субвенције за набавку нове опреме за рибњаке дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну сточарску производњу Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Бесповратна средства се могу добити за: Танкове (базене) за транспорт рибе, Аераторе, Хранилице, Мрежасте алате, Оксиметре, Уређаје за излов рибе, Елеваторе за рибе. Основни услови су да  подносилац захтева за подстицаје: Има одговарајућу животињу обележену и регистровану у складу ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за рибњаке у 2015. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад расписао је  конкурс за доделу средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.   Предмет конкурса је додела бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 100 ха на територији АП ...

Read More »

70 милиона динара бесповратних средстава за рибњаке у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нoвих рибњака. Површина рибњака треба да се креће у интервалу   од   1  до 100 ха. Бесповратна средства износе   до 80% од укупне вредности  земљаних  радова  на  рибњачким  објектима,  а  највише  до 20.000.000,00  динара  укупне  пројектоване  вредности  земљаних  радова,  без  ПДВ‐а. Под  објектима  у  смислу  овог  конкурса  подразумевају  се  искључиво  објекти  за производњу рибе: ...

Read More »

Субвенције за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке

Субвенције за нaбaвку  oпрeмe зa рибњаке дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције само за  нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке. Субвенције за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке по овом правилнику подразумевају следећу опрему: танкови (базени) за транспорт рибе, аератори, хранилице, мрежасти алати, оксиметри, уређаји за излов рибе и елеватори за рибе. Услови које корисник средстава мора ...

Read More »