Home » Опрема и механизација » Набавка нове опреме за рибњаке

Набавка нове опреме за рибњаке

Бесповратна средства за набавку нове опреме за рибњаке Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње. Овим правилником ближе се прописују врсте ...

Read More »

АПВ: До 80%ебсповратних средстава за изградњу нових и реконструкцију постојећих рибњака у 2017. години

Циљ конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине кроз  доделу бесповратних средства за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 50 ха, који се налазе на територији АП Војводине. Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за рибњаке у 2015. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад расписао је  конкурс за доделу средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу – реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине.   Предмет конкурса је додела бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 100 ха на територији АП ...

Read More »

70 милиона динара бесповратних средстава за рибњаке у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нoвих рибњака. Површина рибњака треба да се креће у интервалу   од   1  до 100 ха. Бесповратна средства износе   до 80% од укупне вредности  земљаних  радова  на  рибњачким  објектима,  а  највише  до 20.000.000,00  динара  укупне  пројектоване  вредности  земљаних  радова,  без  ПДВ‐а. Под  објектима  у  смислу  овог  конкурса  подразумевају  се  искључиво  објекти  за производњу рибе: ...

Read More »

Субвенције за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке

Субвенције за нaбaвку  oпрeмe зa рибњаке дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу и оне подразумевају  субвенције само за  нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке. Субвенције за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке по овом правилнику подразумевају следећу опрему: танкови (базени) за транспорт рибе, аератори, хранилице, мрежасти алати, оксиметри, уређаји за излов рибе и елеватори за рибе. Услови које корисник средстава мора ...

Read More »