Home » Опрема и механизација » Набавка нове опреме за рибњаке » Субвенције Министарства пољопривреде за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке-правилник за подстицаје изградњи и опремању објеката

Субвенције Министарства пољопривреде за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке-правилник за подстицаје изградњи и опремању објеката

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну сточарску производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку нове опреме за објекат за аквакултуру.

Примарна сточарска производња јесте производња:

 1. млека (узгој говеда, оваца, коза),
 2. производња меса (тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, тов
  свиња, узгој оваца, коза, бројлера и товних ћурки у сврху производње меса), као и
 3. аквакултура.

Бесповратна средства се могу добити за следеће:

 1. Канте и танкови (базени) за транспорт аквакултуре
 2. Аератори и оксигенатори
 3. Хранилице
 4. Мрежасти алати
 5. Оксиметри
 6. Уређаји и опрема за одржавање хигијене
 7. Опрема за заштиту од предатора
 8. Уређаји за излов аквакултуре
 9. Елеватори за аквакултуру
 10. Каде за мрест рибе
 11. Цугер апарати
 12. Лежнице за инкубацију
 13. Цеви и вентили за довод и одвод воде
 14. Пумпе и агрегати за воду
 15. Сортирач (класирач) за рибе
 16. Бројач за рибе

Танкови (базени) за држање аквакултуре урециркулационом систему са припадајућом опремом:

 1. Каце (базени)
 2. Пумпе за циркулацију воде
 3. Уређаји за пречишћавање са филтерима за пречишћавање воде
 4. Уређаји за догревање воде
 5. Уређаји за издвајање гасова
 6. Уређаји за UV филтрацију воде
 7. Уређаји за одређивање квалитета воде

У погледу услова сточног фонда и објекта, подносилац захтева мора да:

 1.  У РПГ -у има пријављен одговарајући сточни фонд(ХИД) и да на пољопривредном газдинству има највише 19 млечних крава и/или ако има укупни капацитет објекта: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или 99 товних свиња и/или од 1000 до 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 100 товних ћурки по турнусу и/или најмање 500 кг рибе.
 2. Има објекат који је предмет инвестиције за коју се подноси захтев у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа;
 3. Има објекат који је предмет инвестиције уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство

Подстицај износи 50-65% цене без ПДВ-а.

Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 65% од цене без пореза.

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3.  привредно друштво
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу
 5. средња школа.

Основни услови за остваривање подстицаја су да поднисилац захтева:

Прописано је да вредност прихватљиве инвестиције која је предмет захтева буде већа од 100.000 динара, док износ појединачног рачуна треба да буде већи од 50.000 динара и да је рачун за сваку појединачну инвестицију већи од 50.000 динара.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. јуна до 15. октобра текуће године.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара.

Правилник можете преузети у прилогу текста.