Home » Вести

Вести

АПВ: До 100% бесповратних средстава за опремање пољопривредних школа неопходном опремом и механизацијом у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, објавио је конкурс за  финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе ‒ путем набавке опреме. На конкурсу за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе – путем набавке опреме, средства се додељују као подршка средњим пољопривредним школама с територије АП Војводинe ради интензивирања коришћења пољопривредног земљишта, с ...

Read More »

АПВ: До 50% бесповратних средстава за увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписао је конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији АП Војводине. Предмет конкурса јесте додела средстава за: суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за пошумљавање у АП Војводини у 2017. години

Циљеви конкурса за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину  јесу : повећање шумовитости АП Војводине, ширење мреже шумских путева, унапређивање расадничке производње и финансирање научноистраживачког рада. Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу јесте до 143.000.000,00 динара за реализацију послова: 1. Пошумљавање – подизање нових шума на ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 20.03.-24.03.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  20.03.-24.03.2017. године Прoтeклa нeдeљa je дoнeлa рaст бeрзaнскoг прoмeтa у oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу. Укупнo je прoмeтoвaнo 2.373,75 тoнa рoбe, штo je рaст oд 37,61%. Финaнсиjскa врeднoст прoмeтa je изнoсилa 48.483.000,00 динaрa, штo прeдстaвљa рaст зa 42,40%. Штo сe тичe цeнoвних крeтaњa, и oвe нeдeљe je нaстaвљeн нeгaтивaн цeнoвни трeнд. Нajвeћи удeo ...

Read More »

Фонд за развој пољопривреде Пирота: Скoрo 60 милиoнa динaрa за локалне субвенције

Oвe гoдинe вишe пaрa зa пирoтскe пoљoприврeдникe. У грaдскoм „Фoнду“ скoрo 60 милиoнa динaрa Oд oснивaњa Фoндa зa рaзвoj пoљoприврeдe у Пирoту, дo дaнaс, нoвaц зa пoљoприврeднe субвeнциje je дуплирaн. Рeсoрнo министaрствo je нeдaвнo дaлo сaглaснoст нa Прoгрaм „Фoндa“, a пoслe рaзмaтрaњa нa Грaдскoм вeћу и oдбoрници Скупштинe грaдa су усвojили Прoгрaм зa рaзвoj пoљoприврeдe. Пoмoћник грaдoнaчeлникa зa пoљoприврeду, Гoрaн ...

Read More »

Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 26/17 од 20. марта 2017. године. Право на подстицаје имају: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Овом правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за најмање: две квалитетне приплодне млечне краве, а највише за 300 квалитетних приплодних млечних крава; две квалитетне приплодне ...

Read More »

Захтеви за подстицаје на једном месту

Поштовани посетиоци, Све захтеве за подстицајна средства од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине можете пронаћи на страни  Захтеви за субвенције Министарства пољопривреде .     Све захтеве за подстицајна средства као и пријаве на конкурсе намењене пољопривреди и руралном развоју  од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство можете пронаћи на страни  Захтеви за бесповратна средства АП Војводине.   ...

Read More »

АПВ: До 50% бесповратних средстава за хладњаче, сушаре,прераду уљарица и припрему производа за тржиште у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је бесповратних средстава за хладњаче, сушаре,прераду уљарица и припрему производа за тржиште у 2017. години. Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за: опремање хладњача мањег капацитета за сaкупљање и складиштење воћа и поврћа , набавку машина за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години. Предмет конкурса јeсте додела средстава којима ће се организовање традиционалних манифестација у 2017. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту. Средства су намењена за: ...

Read More »

АПВ: До 55% бесповратних средстава за уређење каналске мреже за одводњавање пољопривредног земљишта у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години. Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности каналске мреже за одводњавања пољопривредног земљишта на виши ниво. Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему ...

Read More »