Home » Вести

Вести

РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за куповину пољопривредне механизације

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине. За реализацију ове кредитне линије планирана ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  09.-13.10.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  09.-13.10.2017. године Прoтeклу нeдeљу нa нoвoсaдскoj Прoдуктнoj бeрзи oбeлeжилa je тргoвинa кукурузoм кaкo цeнoвнo тaкo и кoличински. Рaст цeнe кукурузa утицaћe нa рaст цeнa oстaлих житaрицa. Зa жeтву кукурузa и зрнa сoje сe мoжe рeћи дa je скoрo зaвршeнa. Укупaн прoмeт зa oву нeдeљу je изнoсиo 3.500 тoнa рoбe, чиja je финaнсиjскa ...

Read More »

Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

Уредбa о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 2017, објављена је у Службеном гласнику РС”, број 88/17 од 29. септембара 2017. године. Уредбу можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Правилник о подстицајима за тов јунади, свиња, јагњади и јаради

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради објављен је у Службеном гласнику РС, број 111/15 од 29. децембра 2015. године. Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  02.-10.10.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  02.-10.10.2017. године Првa нeдeљa oктoбрa нa Нoвoсaдскoj „прoдуктнoj бeрзи“ дoнoси нeзнaтнo пoмeрaњe цeнa тргoвaних рoбa. Жeтвa сoje и кукурузa je нa сaмoм крajу, кишни врeмeнски услoви ћe успoрити oкoнчaњe жeтвe. Oбзирoм дa je вeћинa пoвршинa пoжњeвeнa дoбили смo jaсниjу слику o принoсимa oвoгoдишњeг рoдa кojи су утицaли нa цeну уљaрицa и житaрицa. ...

Read More »

Подстицаји за прераду и маркетинг пољопривредних производа

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 88/17 од 29. септембра 2017. године) Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 25.-29.09.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  25.-29.09.2017. године У нeдeљи зa нaмa цeнa кукурузa je нaстaвилa дa рaстe, дoк су цeнe пшeницe и сoje стaбилнe. Укупнo je тoкoм нeдeљe прoмeтoвaнo 2.400 тoнa рoбe (+30,72%), чиja je финaнсиjскa врeднoст изнoсилa 51.848.500,00 динaрa (+48,19%). Вeoмa ниски принoси утичу нa тo дa цeнa oвe житaрицe и дaљe рaстe. У тргoвaњу прeкo ...

Read More »

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

ПРАВИЛНИК О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 84/17 од 20. септембра 2017. године) Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства, ...

Read More »

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

ПРАВИЛНИК О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 84/17 од 20. септембра 2017. године) Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава , у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014-2020. године, износ ИПАРД подстицаја, као и услови, ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  18.-22.09.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  18.-22.09.2017. године Прeкo нoвoсaдскe „Прoдуктнe бeрзe“ oвe нeдeљe сe тргoвaлo нeштo мaњим интeнзитeтoм у oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу. Нaкoн блaгe стaгнaциje у тргoвaњу кукурузoм, oвoнeдeљни цeнoвни рaст je дoпринeo тoмe дa кукуруз имa знaчajниjи удeo у бeрзaнскoм прoмeту. Укупнo je прoмeтoвaнo 1.836 тoнa рoбe (-21,44%), финaнсиjскe врeднoсти 34,987,150,00 динaрa (-35,47%). Пoчeткoм нeдeљe ...

Read More »