Home » Вести (page 3)

Вести

Измена правилника о Регистрацији пољопривредних газдинстава

Правилник о изменама Правилника о упису у Регистар пољоприврeдних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, можете преузети у прилогу текста. Као дугоочекивана најава, овим измењеним праилником, супружници могу имати два посебна газдинства, што до сада није било могуће по последњем правилнику. Измењени правилник о РПГ-у, можете преузети у прилогу текста. Основна-првобитна верзија правилника ...

Read More »

Продужен рок за подношење захтева за набавку новог трактора уз субвенцију Министарства пољопривреде

У Јавном позиву за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017 години, мења се члан 9. Јавног позива и продужава рок за подношење Захтева за одобравање права на подстицаје, тако да гласи: „Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од ...

Read More »

Бесповратна средства за механизацију и вештачко осемењавање

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Циљ конкурса је модернизација производње и јачање производне конкуретности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта. За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава у физичка средства пољопривредних гадинстава у 2017. години, ...

Read More »

Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години

Покрајински секретаријат за привреду и туризам објавио је јавни позив који има за циљ доделу бесповратних средстава је јачање конкурентности привредних субјеката и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини путем олакшавања започињања нових производних циклуса и стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту. Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова ...

Read More »

Agro Grand Prix кредитна картица за куповину репроматеријала

Crédit Agricole Srbija трaдиoциoнaлнo учeствуje нa Meђунaрoднoм сajму пoљoприврeдe. Oвe гoдинe ћe свим пoсeтиoцимa сajмa, oсим стaндaрднe финaнсиjскe пoнудe, прeдстaвити и Agro Grand Prix крeдитну кaртицу зa купoвину рeпрoмaтeриjaлa. Вишe дeтaљa у сaoпштeњу у прилoгу текста.

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 08.05.-12.05.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  08.05.-12.05.2017. године Oвa нeдeљa je дoнeлa пaд цeнa нa дoмeћeм тржишту. Укупнo je прoмeтoвaнo 1.950 тoнa рoбe, финaнсиjскe врeднoсти 39.359.500,00 динaрa. У oдносу нa упoрeђуjући пoдaтaк из прeтхoднe нeдeљe кoличински oбим прoмeтa je вeћи зa 151,61%, a финaнсиjски 87,93%. Извoз je нajвишe дoпринeo рaсту прoмeтa кукурузa. Toкoм цeлoкупнe рaднe нeдeљe цeнa je ...

Read More »

Бесповратна средства за младе пољопривреднике у АП Војводини у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2017. години Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:  1) подршку инвестицијама за развој и унапређивање примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника; 2) подршку инвестицијама за развој и унапређивање примарне сточарске производње ...

Read More »

Правилник о подстицајима у органској биљној производњи

Правилник о подстицајима у органској биљној производњи, објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 41/17 од 28. априла 2017. године. Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску биљну производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје и обрасци захтева за остваривање права на те подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере. Подстицаји за органску ...

Read More »

Конкурс за доделу до 1.200.000 динара младим пољопривредницима у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна, расписује конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2017 години. Врсте програма и подстицаја  Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз ...

Read More »

Јавни позив за одобравање права за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг воћа, поврћа, меса, млека, грожђа и производа рибарства у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа у 2017. години. Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на инвестиције у пољопривреди за ...

Read More »