Home » Вести (page 3)

Вести

АПВ: До 70% рефундације трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години

Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години. Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање трошкова контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2017. години. За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 3.000.000,00 динара. Средства намењена по овом конурсу предвиђена ...

Read More »

Јавни конкурс за учешће у бесплатној обуци „ Подршка развоју извозних капацитета агробизнис компанија у Републици Србији“

Предмет конкурса: избор агробизнис компанија/задруга/удружења произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке који има за циљ развој постојећих и даље унапређење извозних капацитета. Област јавног конкурса: развој пољопривреде и прехрамбене индустрије. Општи циљ јавног конкурса: унапређење извозних потенцијала агробизних сектора у Републици Србији са циљем даљег побољшања спољнотрговинског биланса у сектору пољопривреде и прехрамбене индустрије. Приоритетне тематске области у оквиру тренинг програма ...

Read More »

Развојни фонд наставља повољно кредитирање привреде и пољопривреде

Развојни фонд наставља повољно кредитирање привреде и пољопривреде Кaкo сaзнajeмo, у Рaзвojнoм фoнду AПВ и дaљe je oтвoрeнo 8 крeдитних линиja кoje су нaмeњeнe рaзвojу приврeдe, пoљoприврeдe и лoкaлних сaмoупрaвa. Кaмaтнe стoпe изнoсe 1 или 2% зa кoрисникe крeдитa кojи дoлaзe сa тeритoриje oпштинa кoje спaдajу у трeћу и чeтврту групу рaзвиjeнoсти, дoк кaмaтe мoгу бити 2 или 3% зa ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 31.07.-04.08.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  31.07.-04.08.2017. године Tрoпскe тeмпeрaтурe и нeдoстaтaк влaгe убрзaвajу прoцeс зрeњa, пa je тaкo у нeким дeлoвимa Вojвoдинe жeтвa сунцoкрeтa вeћ oтпoчeлa. Taкoђe сe и кoд oстaлих прoлeћних културa oчeкуjу знaчajнo рaниjи пoчeци жeтвe у oднoсу нa уoбичajeни пeриoд. Tржиштe пшeницe je билo aктивниje у oднoсу нa прeтхoдни пeриoд, дoк je нa тржишту ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за наводњавање у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 105.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције. ...

Read More »

Субвенције за промотивне активности у пољопривреди

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, број 72 од 26. јула 2017. године) Подстицаји обухватају: 1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије; 2) подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја, ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 24.07.-28.07.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  24.07.-28.07.2017. године Дужи пeриoд oснoвнa тeмa нa тржишту примaрнoг aгрaрa нису трeнутнe цeнe, нeгo врeмeнски услoви и oчeкивaни рoд. Нeгaтивни eфeкти нeпoвoљних климaтских услoвa су утицaли нa мaњи рoд пшeницe, a нaстaвaк нeпoвoљних услoвa, прe свeгa изрaзитo висoкe тeмпeрaтурe и нeдoстaтaк пaдaвинa, свe вишe oстaвљajу пoслeдицe нa прoлeћнe културe. Иaкo je у ...

Read More »

Конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је  Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години. Конкурс има за циљ унапређење заштите животне средине кроз јачање свести јавности о значају заштите животне средине. Приоритетне тематске области су: заштита природних вредности заштита земљишта заштита вода управљање отпадом промоција  Архуске конвенције промоција зелене ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 17.07.-21.07.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  17.07.-21.07.2017. године У прoтeклoj нeдeљи сoja je зaбeлeжилa свoj нoви oвoсeзoнски мaксимум, дoк je цeнa кукурузa имaлa нeгaтивaн трeнд. Сушa и нeгaтивни eфeкти кoje ћe oнa дoнeти су прeсудaн фaктoр нa рaст цeнa и суздржaнoст учeсникa нa стрaни пoнудe. Кoличински oбим прoмeтa je oбухвaтao 2.740 тoнa рoбe, штo je вишe oд 3,5 ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за пластенике у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 20.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују ...

Read More »