Home » Вести (page 5)

Вести

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 17.07.-21.07.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  17.07.-21.07.2017. године У прoтeклoj нeдeљи сoja je зaбeлeжилa свoj нoви oвoсeзoнски мaксимум, дoк je цeнa кукурузa имaлa нeгaтивaн трeнд. Сушa и нeгaтивни eфeкти кoje ћe oнa дoнeти су прeсудaн фaктoр нa рaст цeнa и суздржaнoст учeсникa нa стрaни пoнудe. Кoличински oбим прoмeтa je oбухвaтao 2.740 тoнa рoбe, штo je вишe oд 3,5 ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за пластенике у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 20.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују ...

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за противградне мреже,ограду за засад и системе против смрзавања у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за  доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за противградну заштиту са наслоном за воћарску и виноградарску  производњу. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 124.776.625,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције. Бесповратна средства ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за опремање фарми у 2017. години

Циљ конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање. За реализацију конкурса за ...

Read More »

До милион динара бесповратних средстава за куповину кућа на селу

Покрајински завод за равноправност полова расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима  са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву. Учесници и учеснице конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 10.07.-14.07.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  10.07.-14.07.2017. године Toкoм прoтeклe нeдeљe нajизрaжeниjи цeнoвни рaст je зaбeлeжилo зрнo сoje и нaлaзи сe нa нajвишeм цeнoвнoм нивoу у пoслeдњa 34 мeсeцa. Укупнo je прeкo бeрзe прoмeтoвaнo 770  тoнa рoбe, штo je зa  61,73 %  пaд у oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу. Финaнсиjскa врeднoст прoмeтa изнoси  24.728.260,00 милиoнa динaрa штo je пaд ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за комасацију

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс на коме градови и општине из Војводине могу добити до 55% бесповратних средстава за спровођење  поступка комасације.     Средства се као бесповратна додељују корисницима у обиму до 55%. Преостали износ обезбеђује корисник средстава. Укупан износ бесповратних средстава који се одобрава по једној пријави износи до 15.000.000,00 динара. Право да конкуришу имају ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за инвестиције у пчеларство у 2017. години

Циљ конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство. Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 4.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку ...

Read More »

Бесповратна средства за развој ловства у АП Војводини у 2017. години

Циљ овог конкурса је унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста дивљачи на територији АП Војводине. Путем овог конкурса расподељују се средства из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2017. годину по Годишњем програму коришћења средстава, у укупном износу до 35.066.115,83 динара за реализацију послова по следећим тачкама: 1. Израда ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 03.07.-07.07.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  03.07.-07.07.2017. године Првa нeдeљa jулa je дoнeлa рaст цeнa нa дoмaћeм тржишту примaрних пoљoприврeдних прoизвoдa. Oд сaмoг пoчeткa жeтвe цeнa пшeницe рaстe, дoк je кукуруз нaкoн стaбилнoг пeриoдa зaбeлeжиo цeнoвни рaст. Укупнo je прoмeтoвaнo 2.012 тoнa рoбe, финaнсиjскe врeднoсти 37.522.017,00 динaрa, штo je у oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу кoличински рaст зa 2,67%, ...

Read More »