Home » ЕУ и Свет » Европска унија » Аграрна политика Србије и Европске уније

Аграрна политика Србије и Европске уније

„Mитoви и чињeницe o пoљoприврeди у EУ“

Eврoпски пoкрeт у Србиjи – Крaљeвo, члaницa Mрeжe EPuS-a, je у oквиру прojeктa „Штa чeкa српскoг сeљaкa улaскoм у EУ“ уприпрeмиo брoшуру „Mитoви и чињeницe o пoљoприврeди у EУ“  и видeo спoтoвe кojи нa jeднoстaвaн и сликoвит нaчин прeдстaвљajу и рaзбиjajу нajчeшћe митoвe o зaкoнимa и стaндaрдимa Eврoпскe униje кojи сe oднoсe нa пoљoприврeду. Прojeкaт je рeaлизoвaн сa пaртнeримa Mрeжa EPuS-a, RARIS, Кaнцeлaриja ...

Read More »

Предприступна помоћ за пољопривреду и рурални развој од стране ЕУ (IPARD-Instrument for Pre-Accession in Rural Development)

  V компонента IPA – Рурални развој (IPA Rural Development – IPARD) Заједничка пољопривредна политика представља једну од најзначајнијих политика ЕУ. Важност те политике огледа се и у издвајањима из буџета ЕУ за њено спровођење. Према буџетском периоду 2007-2013. године, 43 % укупног буџета ЕУ одлази на рурални развој и спровођење пољопривредне политике ЕУ. Имајући у виду комплексност система заједничке пољопривредне ...

Read More »

Аграрна политика Србије и Европске уније

Европска унија (ЕУ) улази у завршну фазу обликовања јединственог тржишта, чија је визија у основним контурама најављена пре више од пет деценија. Пројекти остваривања јединственог тржишта садрже комплексан скуп мера на институционалном, економском, технолошком и организационом плану. Реализацијом ових мера требало би да се успоставе услови за несметанo кретање материјалних добара и фактора производње, знања, рада и капитала, на подручју ...

Read More »