Home » Вести » АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за опремање фарми у 2017. години

АП Војводина: Конкурс за доделу до 50% бесповратних средстава за опремање фарми у 2017. години

Циљ конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање:

 1. опремања говедарских фарми,
 2. опремања свињарских фарми,
 3. опремања овчарских фарми,
 4. опремања козарских фарми,
 5. опремања живинарских фарми,
 6. набавке опреме за мужу,
 7. набавке опреме за хлађење и складиштење млека,
 8. набавке опреме за изђубравање.

За реализацију конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години предвиђен је укупан износ од 35.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за oпремање сточарских фарми по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од плаћеног износа цене купљене опреме.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.250.000,00 динара, а уколико је подносилац пријаве жена или лице млађе од 40 година, односно уколико се инвестиција реализује на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, максимални износ бесповратних средстава јесте до 2.500.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 50.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 100.000,00 динара.

Корисник подстицајних средстава може поднети само једну пријаву по једној категорији животиња.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то :

 1. физичко лице: носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава
 2. предузетник: носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава
 3. правно лице: привредно друштво и земљорадничка задруга.

Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Бесповратна средства ће се користити за следеће намене:

 1. Опремање говедарских фарми: боксеви за смештај музних крава, боксеви за смештај товних јунади, подови за лежишта, појилице, термо појилице, електричне пастирице, вентилација, музилице, системи за мужу, лактофризи, скрепери и сепаратори, кућица за смештај телади ‒ боксеви за телад (појединачни и групни).
 2. Опремање свињарских фарми: боксеви за прашење, укљештење, простирке, подови за стаје, грејне плоче, боксеви за прасад, боксеви за тов свиња (са хранилицом), хранилице , појилице, линије за храњење, вентилација.
 3. Опремање овчарских и козарских фарми: појилице, термо-појилице, електричне пастирице, хранилице, музилице, системи за мужу, лактофризи.
 4. Опремaњe живинарских фарми: хранилице, линије за храњење, појилице, линија напајања, вентилација, панели за хлађење, клапне и кавезе.
 5. Набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству: екструдер, млин чекићар, мешаона и пелетирка

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.08.2017. године.

Корисник средстава по конкурсу објављеном 11.03.2017.године, не може бити корисник средстава по овом конкурсу.

Комплетан текст конкурса као и пратећу документацију можете преузети у прилогу текста.

Извор: ПСПВШ