Home » Вести (page 4)

Вести

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 03.05.-05.05.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  03.05.-05.05.2017. године Toкoм скрaћeнe рaднe нeдeљe, у пeриoду oд 03. дo 05. мaja, прeкo нoвoсaдснe „Прoдуктнe бeрзe“ je прoмeтoвaнo укупнo 775 тoнa рoбe, штo je зa 68,30% мaњe нeгo прeтхoднe нeдeљe. Финaнсиjскa врeднoст прoмeтa je изнoсилa 20.944.000,00 динaр, штo je пaд зa 72,43%. Рaзлoг пaдa oбимa прoмeтa, пoрeд смaњeнoг брoja рaдних дaнa, ...

Read More »

Град Чачак: Подстицаји за пољопривреду у 2017. години

Град Чачак је објавио конкурс за доделу бесповратних средстава намењених пољопривреди и руралном развоју у 2017. години. Поред стандардних мера за подстицање пољопривреде, Град Чачак је увео и подстицаје за куповину пољопривредног земљишта што је јединствена мера тренутно у Србији. Текст конкурса  и пријаву на конкурс, можете преузети у прилогу текста. Извор: Милош Јовановић    

Read More »

Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је Правилник о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи(oбјављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 41/17 од 28. априла 2017. године). Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то за: 1) премију за млеко произведено методом органске производње; 2) тов јунади; 3) тов јагњади; ...

Read More »

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 24.04.-28.04.2017. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду  24.04.-28.04.2017. године Првa пoлoвинa нeдeљe дoнeлa je знaчajнa рaст цeнa уљaрицa и житaрицa нa Прoдуктнoj бeрзи, дoк je у другoj пoлoвини прoтeклe нeдeљe дoшлo дo мaњe кoрeкциje цeнa. Укупaн прoмeт зa oву нeдeљу je изнoсиo 2.445 тoнa рoбe, чиja je финaнсиjскa врeднoст изнoсилa 75.976.250,00 динaрa. У oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу кoличински oбим ...

Read More »

Правилник за регресирање ђубрива

Правилник је објављен  у „Службеном гласнику РС”, бр. 8/2017. По правилнику, рачуни за ђубриво важе ако су издати од 01. октобра претходне године до 30. септембра текуће године. Регрес по хектару износи до 2.000 динара. Термин за подношење захтева за регресирање ђубрива је од 03. маја до 30. септембра. Како се првобитна верзија правилника за регресирање ђубрива објављена у Службеном гласнику број 40/14 није ...

Read More »

Општина Рума: Субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи за 2017.годину.

Позивају се физичка лица, носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Рума, да поднесу захтев за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи (усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња) за 2017.годину. Субвенционишу се трошкови осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 40% од укупног износа обрачунате премије осигурања, без ...

Read More »

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Средства намењена конкурсом додељују се за реализацију пројеката: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Право учешћа имају удружења која су регистрована на територији општине Чајетина. Вредност опредељених средстава у буџету је 2.000.000,00 динара. Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави: пријавни ...

Read More »

Субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља Министарства пољопривреде

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на: подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном; припрему земљишта за подизање производних засада. Право на подстицаје за подизање производних засада  има: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства предузетник правно лице, и то:  привредно друштво, ...

Read More »

Општина Горњи Милановац: 50 милиона динара за развој пољопривреде

На основу захтева за давање сагласности на предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Горњи Милановац за 2017. годину, које је Општинско веће упутило Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Министарство је дало сагласност на предложене мере за подстицање развоја пољопривреде у општини Горњи Милановац. Буџетом општине Горњи Милановац за 2017. годину, за пољопривреду ...

Read More »