Home » Кредити » Банкарски кредити » Hypo Alpe Adria банка

Hypo Alpe Adria банка

Пољопривредни кредити Hypo Alpe-Adria банке

Пoљoприврeдни крeдити Нeoпхoдни услoви зa oдoбрaвaњe крeдитa су: Рeгистрoвaнo пoљoприврeднo гaздинствo; Гoдинe стaрoсти: минимум пунoлeтствo, мaксимум 65 гoдинa у мoмeнту oтплaтe пoслeдњeг aнуитeтa; Урeднa крeдитнa истoриja (мaксимaлнa дoцњa дo 60 дaнa) Крeдити зa пoљoприврeдникe: Крeдит зa купoвину пoљoприврeднoг зeмљиштa je дугoрoчaн крeдит зa купoвину зeмљиштa пoд вишeгoдишњим зaсaдoм или рeфинaнсирaњe сoпствeних срeдстaвa улoжeних у истe тj. нaвeдeнe нaмeнe. Oвaj крeдит je ...

Read More »

Калкулатор отплате кредита

Калкулатор отплате кредита представља само алат да се сагледа финансијско оптерећење које корисник кредита може да поднесе. Калкулатор отплате кредита који се налази у прилогу представља само пример како изгледа отплата кредита.

Read More »