Home » Кредити » Банкарски кредити » Hypo Alpe Adria банка

Hypo Alpe Adria банка

Продужен рок за подношење захтева за пољопривредне кредите

Изменом Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку, продужен је рок за подношење захтева комерцијалним банкама за пољопривредне кредите са субвенционисаном каматном стопом  до 01.новембра текуће године.  Измена Правилника објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 87/14 од 22. августа 2014. године. Измењени Правилник можете преузети у прилогу текста.  

Read More »

Пољопривредни кредити Hypo Alpe-Adria банке

Пoљoприврeдни крeдити Нeoпхoдни услoви зa oдoбрaвaњe крeдитa су: Рeгистрoвaнo пoљoприврeднo гaздинствo; Гoдинe стaрoсти: минимум пунoлeтствo, мaксимум 65 гoдинa у мoмeнту oтплaтe пoслeдњeг aнуитeтa; Урeднa крeдитнa истoриja (мaксимaлнa дoцњa дo 60 дaнa) Крeдити зa пoљoприврeдникe: Крeдит зa купoвину пoљoприврeднoг зeмљиштa je дугoрoчaн крeдит зa купoвину зeмљиштa пoд вишeгoдишњим зaсaдoм или рeфинaнсирaњe сoпствeних срeдстaвa улoжeних у истe тj. нaвeдeнe нaмeнe. Oвaj крeдит je ...

Read More »

Калкулатор отплате кредита

Калкулатор отплате кредита представља само алат да се сагледа финансијско оптерећење које корисник кредита може да поднесе. Калкулатор отплате кредита који се налази у прилогу представља само пример како изгледа отплата кредита.

Read More »