Home » Вести » РФВ- Конкурс за кредите намењене инвестицијама у пољопривреди

РФВ- Конкурс за кредите намењене инвестицијама у пољопривреди

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава за подршку инвестицијама у области пољопривреде ради развоја и унапређења пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа у АП Војводини, a у циљу подстицања запошљавања.

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и отворен наменски рачун у пословној банци пријављен у Управи за аграрна плаћања.

Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање инвестиционих активности на територији АП Војводине за чију реализацију се одобравају подстицајна средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине према програмима мера подршке Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и то за :

 1. Конкурс за набавку нове опреме за заштиту пољопривредних култура од временских непогода и набавка остале опреме на територији АП Војводине,
 2. Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирања набавке опреме за наводњавање у АП Војводини,
 3. Конкурс за изградњу и набавку нове опреме смештајних капацитета,
 4. Конкурс за мале прерађивачке капацитете,
 5. Конкурс за доделу подстицајних средстава на набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору.

Услови кредитирања

 1. износ кредита: у складу са кредитном способношћу, од 200.000,00 до 8.000.000,00 динара, а највише до износа одобрених подстицајних средстава
 2. примена валутне клаузуле
 3. каматна стопа::
  – 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке
  – 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком
 4.  каматна стопа за кориснике кредита који своју пословну активност обављају на територијама градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен
 5. рок враћања кредита: до 12 месеци од дана реализације кредита
 6. обрачун и плаћање камате: месечно
 7. обезбеђење кредита:
  – две личне менице физичког лица носиоца регистрованог пољопривредног газдинства са меничним овлашћењем и
  – гаранција пословне банке или
  – хипотека заложно право првог реда на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Фонд), чији је минимални однос процењене вредности и траженог кредита 200%.

Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта. Фонд је дужан да од овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта, уколико по првобитној процени вредност премашује износ од 10.000 ЕУР по хектару. Додатна процена се има извршити о трошку подносиоца захтева.

Уколико клијент припада групи повезаних лица обавезан инструмент обезбеђења је најмање јемство једног повезаног лица прихватљивог за Фонд, осим у случају када је кредит обезбеђен гаранцијом пословне банке као додатним инструментом обезбеђења.

Накнада за обраду кредитног захтева износи 10.000,00 динара.

Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи 246,00 динара.

 

Документацију која се подноси на конкурс преузмите у прилогу текста.