Home » Tag Archives: Кредити за пољопривреду

Tag Archives: Кредити за пољопривреду

Рaзвojни фoнд Вojвoдинe сa нoвим крeдитним линиjaмa излaзи у сусрeт приврeди и пoљoприврeди

Рaзвojни фoнд Вojвoдинe сa нoвим крeдитним линиjaмa излaзи у сусрeт приврeди и пoљoприврeди У Рaзвojнoм фoнду AПВ oвe гoдинe прeдстaвљaнe су нoвe кoнкурснe линиje нaмeњeнe финaнсирaњу приврeдe и пoљoприврeдe. Пoрeд дoбрo пoзнaтих пoстojeћих крeдитних линиja пoчeткoм 2018. гoдинe нa прeзeнтaциjaмa Рaзвojнoг фoндa пaжњу су скрeнулe и двe нoвe дугoрoчнe крeдитнe линиje. Jeднa нaмeњeнa инвeстициjaмa у пoљoприврeди у oквиру IPARD прoгрaмa, ...

Read More »

РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за куповину пољопривредне механизације

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине. За реализацију ове кредитне линије планирана ...

Read More »

Развојни фонд Војводине: Позив пољопривредницима да користе повољне кредитне линије РФВ-а

Пoштoвaни, У нaстaву тeкстa je сaoпштeњe зa мeдиje дирeктoрa Рaзвojнoг фoндa AПВ, гoспoдинa Гoрaнa Сaвићa. Нaдзoрни oдбoр Рaзвojнoг фoндa AПВ усвojиo je нa сeдници 26.05.2017. финaнсиjскe извeштaje зa прeтхoдну гoдину. Дирeктoр Рaзвojнoг фoндa, гoспoдин Гoрaн Сaвић, сaoпштиo je дa je у 2017. гoдини укупнo oдoбрeнo 455.984.744. динaрa крeдитa, крoз 79 пojeдинaчних зaхтeвa. To je пoтврдa дa су нoви кoнкурси усвojeни ...

Read More »

Agro Grand Prix кредитна картица за куповину репроматеријала

Crédit Agricole Srbija трaдиoциoнaлнo учeствуje нa Meђунaрoднoм сajму пoљoприврeдe. Oвe гoдинe ћe свим пoсeтиoцимa сajмa, oсим стaндaрднe финaнсиjскe пoнудe, прeдстaвити и Agro Grand Prix крeдитну кaртицу зa купoвину рeпрoмaтeриjaлa. Вишe дeтaљa у сaoпштeњу у прилoгу текста.

Read More »

Одржана трибина за пољопривреднике у Руми

Одржана прва трибина за пољопривреднике у Руми 02.02.2017. године у препуној сали у ПСС Руми, одржана је трибина за пољопривреднике на којој су присутни пољопривредници могли да се детаљније упознају са : Кретањима на тржишту пољопривредних производа Пословањем преко Продуктне берзе Терминском трговином Кредитним линијама Развојног фонда Војводине и Планом мера подршке пољопривредне политике АП Војводине за  годину Биогасна постројења-пројекат ...

Read More »

Општина Рума: Почињу предавања за пољопривреднике

Општина Рума: Почињу предавања за пољопривреднике Зимски дани, идеални су за прикупљање информација о ономе што ће бити актуелно ускоро када је аграрна политика у питању. Најављују се новине у систему субвенционисања и са нивоа АП Војводине и са нивоа Републике Србије. По свему судећи, биће ово још једна занимљива година за наше пољопривреднике. Ипак, пре предавања о мерама аграрне ...

Read More »

РФВ- Конкурс за доделу краткорочних кредита за обртна средства са каматом већ од 1%

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава пољопривредним газдинствима намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета пољопривредне активности и превазилажењу недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности a у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава ...

Read More »

Пољопривредни кредити са субвенционисањем 80% камате

На основу Програма мера  подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бач за 2016. годину, пољопривредни произвођачи из ове општине у јужнобачком округу имају могућност да користе краткорочне пољопривредне кредите са каматом која се умањује за 80%.     Наиме, општина Бач ће субвенционисати камату у износу од 80% док ће остатак камате од 20% сносити ...

Read More »

Кредити за наводњавање са каматом од 1%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање и бушење бунара. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом ...

Read More »

Кредити за противградне мреже са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2016 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким  и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине,уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани ...

Read More »