Home » Вести » РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за куповину пољопривредне механизације

РФВ:Конкурс за доделу дугорочних кредита за куповину пољопривредне механизације

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ
ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине.

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 250.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са
активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање.

Кредити ће се додељивати у области пољопривреде за финансирање набавке нове пољопривредне
погонске и прикључне механизације.

Услови кредитирања

  1. износ кредита: од 100.000,00 до 5.000.000,00 динара
  2. примена валутне клаузуле – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате
  3. каматна стопа: – 1.5% на годишњем нивоу
  4. сопствено учешће:најмање 20% предрачунске вредности у случају финансирања погонских машина, без учешћа у случају финансирања прикључних машина;
  5. приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ), уколико је подносилац захтева у систему ПДВ-а.
  6. рок враћања кредита: до 5 година,
  7. грејс период: 6 месеци
  8. ануитети се обрачунавају и плаћају полугодишње

У грејс периоду се полугодишње обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене
каматне стопе.

Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите; електронским путем: kreditno@rfapv.rs или телефонским путем на број 021/450-698.

Комплетан текст конкурса као и документацију за подношење захтева можете пронаћи у прилогу текста или ОВДЕ .