Home » Вести » РФВ- Конкурс за дугорочне кредите намењене инвестицијама

РФВ- Конкурс за дугорочне кредите намењене инвестицијама

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и конкурентности потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања.

Кредити ће се додељивати за финансирање:
– изградње, адаптације и опремања грађевинских објеката у пословне сврхе
– набавка опреме
– квалитетног приплодног материјала у сточарству и матичног јата
– набавка вишегодишњих засада

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или средње правно лице.

Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине.

По овом конкурсу захтев може поднети само једно од правних лица која се, према позитивним законским прописима, сматрају повезаним правним лицима. Средства из кредита се не могу користити за организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности, производњу нафте и нафтних деривата, производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним, набавку трговачке робе и финансирање наплате трговачке робе.

Услови кредитирања

 1. износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, од 1.000.000,00 динара до 30.000.000,00 динара уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке или хипотека на пољопривредном земљишту, а до 15.000.000,00 динара ако је инструмент обезбеђења хипотека на стамбену или пословну непокретност
 2. примена валутне клаузуле
 3. рок враћања кредита: 84 месеца у оквиру којих је обухваћен грејс период, осим за набавку квалитетног приплодног материјала у сточарству и матичног јата и набавку вишегодишњих засада када је рок враћања кредита 60 месеци у оквиру којих је обухваћен грејс период
 4. грејс период: 24 месеца
 5. ануитети се обрачунавају и плаћају квартално
 6. У грејс периоду квартално се обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене каматне стопе.
 7. обезбеђење кредита:
  – четири менице са меничним овлашћењем у складу са Законом о платном промету
  – две личне менице са меничним овлашћењем власника, оснивача или директора
  – гаранција пословне банке или хипотека – заложно право првог реда на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Фонд), чији је минимални однос процењене вредности и траженог кредита 200% или хипотека – заложно право првог реда на стамбеној или пословној непокретности у корист Фонда, чији је минимални однос процењене ликвидационe вредности и траженог кредита 300%
 8. каматна стопа:
  – 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке
  – 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком
 9. каматна стопа за кориснике кредита који своју пословну активност обављају на територијама градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен

Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта односно стамбене или пословне непокретности. Фонд је дужан да од овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта, уколико по првобитној процени вредност премашује износ од 10.000 ЕУР по хектару. Додатна процена се има извршити о трошку подносиоца захтева.

Уколико клијент припада групи повезаних лица обавезан инструмент обезбеђења је најмање јемство једног повезаног лица прихватљивог за Фонд, осим у случају када је кредит обезбеђен гаранцијом пословне банке као додатним инструментом обезбеђења.

Накнада за обраду кредитног захтева износи: 10.000,00 динара.
Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 1.440,00 динара за правно лице; 600,00 динара за предузетника и 246,00 динара за физичко лице (власник предузетник).

Документацију која се подноси на конкурс преузмите у прилогу текста