Home » Опрема и механизација (page 5)

Опрема и механизација

АПВ: Бесповратна средства за пројекте енергетски одрживих фарми у Војводини

Пoкраjински сeкрeтариjат за eнeргeтику и минeрaлнe сирoвинe расписаo Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних пoдстицajних срeдстaвa зa суфинaнсирaњe рeaлизaциje прojeкaтa eнeргeтски oдрживих фaрми. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je 25. aвгуст 2015. гoдинe. Све детаље око конкурса, можете погледати ОВДЕ.  

Read More »

АПВ: Бесповратна средства за соларну енергију на фармама оваца и коза

  Пoкраjински сeкрeтариjат за eнeргeтику и минeрaлнe сирoвинe расписаo Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних пoдстицajних срeдстaвa зa суфинaнсирaњe рeaлизaциje прojeкaтa кoришћeњa сoлaрнe eнeргиje зa припрeму тoплe пoтрoшнe вoдe у кoмбинaциjи сa систeмимa зa рeкупeрaциjу тoплoтe нa фaрмaмa oвaцa и кoзa. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je 25. aвгуст 2015. гoдинe. Све детаље о конкурсу, можете пронаћи ОВДЕ.  

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2015. години

Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, линија за наводњавање и изградњу цевовода. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до  270,000,000.00 динара. ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за опремање фарми у 2015. години

Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у АП Војводини. Бесповратним средствима ће се суфинансирати: опремање говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремање овчарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинарских фарми, набавку опреме за мужу, набавку опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за манипулацију и складиштење хранива за стоку, набавка опреме за манипулацију, одлагање и ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике у 2015. години

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у АП Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање : конструкције за објекте заштићеног простора вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање кап по кап инструмената за мерење нивоа CO2 ,температуре супстрата, ваздуха ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике на територији МЗ Јамена у 2015. години

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у МЗ Јамена-Општина Шид у 2015. години и подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору на територији МЗ Јамена – Општина Шид која је била поплављена у 2014.години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање : конструкције за објекте заштићеног простора вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за противградне мреже

Циљ конкурса је повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке противградних мрежа у воћарскоj  производњи. Висина и намена средстава Укупан износ средстава који се додељује по овом конкурсу износи 270,000,000.00 динара. Средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за силосе у 2015. години

Циљ конкурса је развој села и унапређење пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке нове опреме за изградњу нових објеката намењених складиштењу зрнастих пољопривредних култура – силоса од поцинкованог челичног лима  минималне запремине од 150  тона до максималне запремине 400 тона. Суфинансира се максимално две ћелије силoса са следећом ...

Read More »

70% бесповратних средстава за повртаре и цвећаре са територије града Ниша

У циљу планирања средстава буџета Града Ниша намењених подстицајима инвестиција у пољопривреди, позивају се повртари и цвећари са територије Града Ниша који су заинтересовани за набавку пластеника у току 2015. године, да се пријаве Управи за пољопривреду и развој села. Средства подстицаја биће опредељена за набавку и постављање: пластеника тунела са/без система за наводњавање и прихрану, на површини од 0,20 ...

Read More »

70 милиона динара бесповратних средстава за рибњаке у АП Војводини

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нoвих рибњака. Површина рибњака треба да се креће у интервалу   од   1  до 100 ха. Бесповратна средства износе   до 80% од укупне вредности  земљаних  радова  на  рибњачким  објектима,  а  највише  до 20.000.000,00  динара  укупне  пројектоване  вредности  земљаних  радова,  без  ПДВ‐а. Под  објектима  у  смислу  овог  конкурса  подразумевају  се  искључиво  објекти  за производњу рибе: ...

Read More »