Home » Вести » Расписан јавни позив за набавку нових трактора у 2017-ој години преко Министарства пољопривреде

Расписан јавни позив за набавку нових трактора у 2017-ој години преко Министарства пољопривреде

У складу са чланом 8. Правилника, расписан је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017 години.

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 10. априла до 19. маја 2017. године на Обрасцу – Захтев за одобравање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017. години.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева, са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Не отварати -Захтев за одобравање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017. години”, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100; 011/30-20-101 и 011/30-20-118, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Уз захтев за одобравање права на подстицаје доставља се:

Физичка лица

 1. предрачун за набавку новог трактора, не старији од 30 дана од дана подношења захтева
 2. изјава произвођача, односно овлашћеног представника произвођача да је предметни трактор намењен, односно да може да се користи за извођење пољопривредних радова у воћарству, односно виноградарству, односно повртарству
 3. изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана идавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем захтева

Правна лица(предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга)

 1. предрачун за набавку новог трактора, не старији од 30 дана од дана подношења захтева
 2. изјава произвођача, односно овлашћеног представника произвођача да је предметни трактор намењен, односно да може да се користи за извођење пољопривредних радова у воћарству, односно виноградарству, односно повртарству
 3. изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 150 дана од дана идавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем захтева
 4. извод из Регистра привредних субјеката
 5. потврде Агенције за привредне регистре да:
  1. није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности
  2. није регистровано да је осуђиван због привредног преступа
  3. није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом
  4. да је према подацима из финансијског извешатаја разврстано у микро или мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге

Земљорадничке задруге

Достављају документацију као и друга правна лица, али достављају и попуњен и оверен Образац 2 – Табела чланова задруге

Ако подносилац захтева за одобравање права на подстицаје не достави потребну документацију коју издају државни органи(АП Војводина,Пореска управа, градови и општине), Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико Управа за аграрна плаћања по службеној дужности проверава ваше плаћене јавне дажбине(порези, доприноси, накнада за одводњавање,порез на имовину….), морате пазити да у моменту провере немате доспеле обавезе по свим овим основама.

Обавештење само за пољопривреднике са територије АП Војводине

Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавештава пољопивредне произвођаче са територије АП Војводине који желе да остваре беспровратна средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије о следећем: 

ПОТВРДУ коју је до сада издавао Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а која доказује да подносилац пријаве није користио подстицајна средства која додељује овај секретаријат за исту намену се више НЕЋЕ ИЗДАВАТИ. 
Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије – Управа за аграрна плаћања ће податке о корисницима подстицајних средстава размењивати по службеној дужности у директној комуникацији.

Комплетан јавни позив и захтев, можете преузети у прилогу текста.

 

Извор: УАП