Home » Вести » АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2015. години

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2015. години

Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, линија за наводњавање и изградњу цевовода.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до  270,000,000.00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције, односно вредности опреме.

Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност  (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 8,000,000.00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 25.000.00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 50,000.00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 1. Изградњу експлоатационих бунара.  Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 50% од укупне вредности изградње експлоатационог бунара.
 2.  Набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, агрегата за покретање пумпи, цевних линија за орошавање, цевних линија са распрскивачима, система за наводњавање „кап по кап“, система за фертиригацију и кишних крила.Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 50% од укупне вредности опреме. Средства по 1 хa површине износе највише до 200.000,00 динара по кориснику за наведену опрему, а максимално до 10 хa, односно 2.000.000,00 динара.
 3.  Набавку машина за заливање у типу „Тифона“, под условом да се наводњава минимално 5 хa површине по једној машини. Корисник може да оствари право  на  бесповратна  средства за највише  3  машинe  у типу „Тифона“. Максималан износ бесповратних средстава за један тифон не може бити већи    од  50% од  укупне  вредности  опреме, односно  највише до 700,000.00 динара по машини.
 4.  Набавку линија за заливање – машине у типу „Ренџер“, „Центар пивот“, “Линеар“ и подземни и надземни „кап по кап“ латерали, под условом да се наводњава најмање 50 хa површине. Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% вредности инвестиције, односно највише до 7,000,000.00 динара.
 5.  Изградњу цевовода. Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% вредности инвестиције, односно највише до 800.00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000м, одосно 1,600,000.00 динара.

Корисник средстава може поднети само једну пријаву по  конкурсу, али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више тачака.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2015. године.

Право на коришћење бесповратних средстава имају:

 1. Физичка лица – носилац регистрованог пољопривредног газдинства са територије АП Војводине,
 2. Правна лица – регистрована пољопривредна газдинства са територије АП Војводине.

Место реализације инвестиције је територија АП Војводине.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 30.09.2015.године.

Рок за реализацију инвестиције на основу предрачуна је 90 дана од дана потписа уговора, а најкасније до  01.11.2015.године.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава достави Секретаријату:

 1. оригинал или оверену фотокопију рачуна са спецификацијом опреме,
 2. отпремницу,
 3. фискални рачун,
 4. потврду банке о извршеном плаћању добављачу опреме,
 5. фотокопију гарантног  листа и
 6. извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а за тачку 1. Извештај надзорног органа о изради истражно-експлоатационог бунара.

Исплата бесповратних средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине, а по извршеној контроли.

Додатне информације путем телефона 021/487-4379 од 10 до 14 часова.

Комплетан текст конкурса као и остале обрасце, можете преузети у прилогу текста.