Home » Tag Archives: покрајински секретаријат за пољопривреду

Tag Archives: покрајински секретаријат за пољопривреду

АП Војводина: Продужен рок до краја октобра за подношење пријава на конкурс за доделу бесповратних средстава за наводњавање у АП Војводини

Предмет Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016.години је додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавке опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, тифона, линија за наводњавање и изградњe цевовода. Конкурс је намењен физичким и правним лицима, која имају регистровано ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2016. години

Покрајински секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс намењен подстицању улагања у системе за наводњавање на територији АП Војводине.Циљ конкурса за доделу средстава за суфинаисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање.   Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку ...

Read More »

АП Војводина-Састанак са представницима пољопривредних удружења Војводине

Саопштење и закључци са састанка са представницима пољопривредних удружења Војводине Након састанка са представницима пољопривредних удружења Војводине на коме су се разматрали актуелни проблеми у вези са Законом о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту и других Закона који се тичу пољопривредника, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство дошао је до следећих закључака: Већ у првих 30 дана примене ...

Read More »

Аграрна политика – Субвенције или добра цена за пољопривредне производе?

Субвенције или добра цена за пољопривредне производе? Mнoгo сe дaнaс причa у jaвнoсти o субвeнциjaмa у пoљoприврeди. Нaш сeљaк би, слoжили би сe, oдрeкao свих субвeнциja зa дoбру цeну свoг прoизвoдa. Jeстe, aли тo нa жaлoст ниje мoгућe! Дoбру цeну нa тржишту дaнaс je врлo тeшкo дoбити. Зaштo? Збoг кoнкурeнциje кoja je врлo oштрa! E  зaтo пoстoje субвeнциje дa би ...

Read More »

АП Војводина: Потребна јавна расправа о изменама закона о пољопривредном земљишту

Пoкрajински сeкрeтaр зa пoљoприврeду, вoдoприврeду и шумaрствo Брaнислaв Бoгaрoшки прoтиви сe дугoрoчнoм издaвaњу зeмљиштa стрaним кoмпaниjaмa и смaтрa дa зeмљиштe трeбa дa будe нa рaспoлaгaњу рeгистрoвaним гaздинствимa. Пoвoдoм стaвa Aсoциjaциje пoљoприврeдникa дa ћe сe измeнaмa зaкoнa o зeмљишту oмoгућити дугoрoчнo издaвaњe држaвнe зeмљe прaвним лицимa нa oснoву инвeстициoних плaнoвa, Бoгaрoшки je рeкao дa je нeдoпустивo дa дoнoшeњe тoг зaкoнa прoђe ...

Read More »

Бесповратна средства за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини у 2015.години

Конкурс је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Циљ конкурса јесте да учесници и излагачи стоке обезбеђују континуитет производње и одржавају традицију неговања, развоја и очувања сточарства одржавањем локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини. Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини укупно износе 2.500.000,00 динара. Предвиђена расподела средстава за организовање изложби ...

Read More »

Бесповратна средства за шумарство у АП Војводини у 2015.години

Конкурс је објавио Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Циљеви овог конкурса јесу повећање шумовитости АП Војводине, ширење мреже шумских путева ради побољшања услова газдовања државним шумама и обезбеђење неопходних мера заштите шума од проузроковања последица ширих размера. Путем овог конкурса додељују се средства у укупном износу до 123.000.000,00 динара за реализацију послова по следећим тачкама: 1. Пошумљавање – подизање нових шума на ...

Read More »

Посебни пројекти у саветодавству на територији АП Војводине

АП Војводина: Посебни пројекти у пољопривредном саветодавству 2014. године Назив пројекта : „Унапређење информисања пољопривредника о мерама аграрне политике кроз различите облике удруживања у пољопривреди „ Пројекат спроводи: ЗЗ Буђановци Партнер на пројекту: Удружење пољопривредника Општине Рума Трајање пројекта: септембар 2014-март 2015. године. Општи циљ:   Упознавaњe пољопривредника са актуелним системом подстицаја у пољопривреди  са нивоа  АПВ и РС Специфични  циљеви: Електронско ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2015. години

Циљ конкурса је повећање обрадивих површина под системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војводини у 2015. години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: изградње експлоатационих бунара, набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, система за наводњавање, система за фертиригацију, линија за наводњавање и изградњу цевовода. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до  270,000,000.00 динара. ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за опремање фарми у 2015. години

Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у АП Војводини. Бесповратним средствима ће се суфинансирати: опремање говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремање овчарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинарских фарми, набавку опреме за мужу, набавку опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за манипулацију и складиштење хранива за стоку, набавка опреме за манипулацију, одлагање и ...

Read More »