Home » Вести » АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2016. години

АП Војводина: Бесповратна средства за наводњавање у 2016. години

грб војводинеПокрајински секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс намењен подстицању улагања у системе за наводњавање на територији АП Војводине.Циљ конкурса за доделу средстава за суфинаисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2016. години јесте повећање обрадивих површина под системима за наводњавање.

 

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање:

 1. изградње експлоатационих бунара,
 2. набавку опреме за бунаре,
 3. пумпи за наводњавање,
 4. система за наводњавање,
 5. система за фертиригацију,
 6. тифона,
 7. линија за наводњавање и
 8. изградњу цевовода.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу износи до 300 милиона динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције, односно вредности опреме. 

Приликом обрачуна узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 8.000.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 25.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака 50.000,00 динара или већа од тог износа.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 1. Изградњу експлоатационих бунара
 2. Набавку опреме за бунаре, пумпи за наводњавање, агрегата за покретање пумпи, цевних
  линија за орошавање, цевних линија са распрскивачима, система за наводњавање „кап по
  кап“, система за фертиригацију и кишних крила.
  Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 50% од укупне вредности
  опреме. Средства по једном хектару површине износе највише до 200.000,00 динара по
  кориснику за наведену опрему, а максимално до десет хектара, односно 2.000.000,00 динара.
 3. Набавку машина за заливање у типу „Тифона“, под условом да се наводњава минимално пет
  хектара површине по једној машини. Корисник може да оствари право на бесповратна
  средства за највише три машинe у типу „Тифона“.
  Максималан износ бесповратних средстава за један тифон не може бити већи од 50% од
  укупне вредности опреме, односно највише до 700.000,00 динара по машини.
 4. Набавку линија за заливање – машине у типу „Ренџер“, „Центар пивот“, “Линеар“ и
  подземни и надземни „кап по кап“ латерали, под условом да се наводњава најмање педесет
  хектара површине.
  Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% вредности инвестиције, односно највише до 7.000.000,00 динара;
 5. Изградњу цевовода.
  Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи од 30% вредности инвестиције, односно највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 m, односно 1.600.000,00 динара.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више намена у оквиру једне тачке, као и по више тачака.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2016. године.

Пријаве које су у вези са изградњом експлоатационих бунара, одобраваће се искључиво за експлоатисање воде из водоносних хоризоната, чија вода није довољног квалитета за људску употребу.

Право на коришћење бесповратних средстава имају:

 1. Физичка лица
 2. Правна лица.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 30.09.2016.године.

Бодовна листа је саставни део правилника.

Комплетан текст конкурса, правилник и пријаву на конкурс можете преузети у прилогу текста.