Home » Опрема и механизација » Опрема за наводњавање » Конкурс Управе за пољопривредно земљиште намењен наводњавању

Конкурс Управе за пољопривредно земљиште намењен наводњавању

Управа за пољопривредно земљиште расписала је конкурс за наводњавање. Овим конкурсом се предвиђа субвенционисање набавке опреме за наводњавање купљене у 2014-ој години. Конкурс се не односи на кориснике са територије Аутономних покрајина.

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање набављену у 2014. години може да оствари:

1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) Установа и друго правно лице: манастир, црква и задужбина;

3) Привредно друштво: микро, мало и средње правно

 

Корисник средстава право на средства може да оствари ако је уписан у Регистар у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се налази систем за наводњавање.

Корисник средстава право на средстава може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу.

Пријава која се односи на набављену опрему у вредности испод 50.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност неће се разматрати.

Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву.

Привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга, задужбина, удружење водокорисника, манастир и црква право на средства могу да остваре ако су уписани у одговарајуће регистре у активном статусу.

Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности набављене опреме за наводњавање на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционим улагањем у смислу овог конкурса.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 5.000.000 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог конкурса, и то за нову опрему набављену у 2014. години су набавка:

  1. пумпе, агрегата за пумпу (дизел, бензински и електропогон),
  2. фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера,
  3. окитена/полидрипова, латерала, капајуће траке, капаљки,
  4. распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање, центар пивота.

Неприхватљива улагања и други неприхватљиви трошкови су:

  1. набавка опреме путем лизинга, компензације и асигнације,
  2. она врста опреме за наводњавање за коју је Служба у текућој години закључила са Министарством уговор по основу изградње система за наводњавање у име газдинства, односно удружења водокорисника који подносе пријаву по овом основу.

 

Корисник средстава на конкурс обавезно подноси следећу документацију:

1) Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве,

2) Рачун за предметно инвестиционо улагање овог конкурса издат у 2014. години, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве;

3) Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:

3.1. налог за пренос средстава на којем је назначени дужник-налогодавац искључиво корисник средстава и наведено је његово име и презиме односно назив и извод оверени од стране банке са фискалним исечком код безготовинског плаћања и/или,

3.2. налог за уплату оверен од стране банке на којем је назначени уплатилац искључиво корисник средстава и наведено је његово име и презиме односно назив са фискалним исечком и/или,

3.3. фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом,

4) Отпремница за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице потписана од стране подносиоца пријаве,

5) Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа,

6) Изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да за предметно инвестиционо улагање не користи и да неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу,

7) Доказ о упису у одговарајући регистар (доставља привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга, задужбина, удружење водокорисника, манастир и црква).

Документација наведена под редним бројевима од 2) до 4) се доставља у оригиналу, а Управа за пољопривредно земљиште ће уважити и оверене фотокопије код суда или општине.

 

Критеријуми за оцену пријава:

Површина пољопривредног земљишта која ће се наводњавати:

– До 1 хектара – 20 поена;

– Од 1 – 3 хектара – 40 поена;

– Више од 3 хектара – 60 поена.

Подносилац пријаве:

– Привредно друштво, предузетник и физичко лице старије од 40 година – 20 поена;

– Установа и друго правно лице: манастир, црква, задужбина– 30 поена;

– Физичко лице- млађе од 40 година, удружење водокорисника и земљорадничка задруга – 40 поена.

Пријаве се шаљу на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „за конкурс набавка опреме за наводњавање“.
Додатне информације могу се добити на телефон 011/3348-046, 011/3348-047 и 011/2026-587

Пријавa на конкурс подноси се закључно са 1. септембром 2014. године.