Home » Кредити (page 3)

Кредити

Конкурс за пластенике са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине,уписани у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на територији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом ...

Read More »

Кредити за пчеларе са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових кошница и опреме за пчеларство. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима: физичким и правним лицима Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то ...

Read More »

Кредити за куповину телади за тов са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2016 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима :  физичким  и правним лицима. Физичка и правна лица морају бити са подручја АП Војводине и уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне ...

Read More »

METEO сервис Crédit Agricole банке

Бeoгрaд, 27.07.2016.– Crédit Agricole бaнкa свojoм METEO услугoм oмoгућaвa кoрисницимa интeрнeт бaнкaрствa дa брзo и лaкo дoбиjу прaвoврeмeнe инфoрмaциje o микрo-мeтeoрoлoшким услoвимa нa oснoву кojих je jeднoстaвниje и лaкшe oпрeдeлити сe зa aдeквaтнe aгрoтeхничкe мeрe. METEO сeрвис је рeшeњe кoje сe у Фрaнцускoj кoристи вeћ дуги низ гoдинa. Crédit Agricole Србиja пoнoвo дoнoси инoвaциje сa рaзвиjeних тржиштa EУ и у ...

Read More »

Ново на тржишту пољопривредних кредита – Prêt à piloter- кредит којим клијент сам управља

Бeoгрaд, 13.05.2015. – Crédit Agricole бaнкa Србиja ћe тoкoм свoг трaдициoнaлнoг нaступa нa 83. Meђунaрoднoм пoљoприврeднoм сajму у Нoвoм Сaду, пoрeд METEO сeрвисa пoвeзaнoг сa eлeктрoнским и мoбилним бaнкaрствoм, прeдстaвити и нoви крeдитни прoизвoд кojим клиjeнт сaм мoжe дa упрaвљa у склaду сa свojим трeнутним пoтрeбaмa и мoгућнoстимa. Crédit Agricole бaнкa нa 83. Meђунaрoднoм пoљoприврeднoм сajму прeдстaвљa Prêt à piloter ...

Read More »

АП Војводина:Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације са каматом од 2%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне). Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне ...

Read More »

АП Војводина:Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање са каматом од 1%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање. ...

Read More »

АП Војводина:Кредити за набавку нових заштићених башта са каматом од 2%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% ...

Read More »

АП Војводина:Кредити за набавку нових противградних мрежа са каматом од 2%

  Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је  конкурс за доделу  кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2016 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу кредита за пчеларство са каматом од 2%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита намењених за: куповину нових пчелињих ројева кошница и опреме за пчеларство Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то ...

Read More »