Home » Кредити (page 4)

Кредити

РФВ- Конкурс за дугорочне кредите намењене инвестицијама

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и конкурентности потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. Кредити ће се додељивати за финансирање: – изградње, адаптације и опремања грађевинских објеката у пословне сврхе – набавка опреме – квалитетног приплодног материјала у сточарству и матичног јата – ...

Read More »

РФВ- Конкурс за дугорочне кредите намењене трајним обртним средствима

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало ...

Read More »

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за извоз

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава ради подршке припреме и реализације извозних аранжмана у циљу подстицања запошљавања. Кредити су намењени за потребе производње и извоза роба и услуга домаћег порекла. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000,000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на ...

Read More »

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или ...

Read More »

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за тов

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења производње у области сточарства, подизање нивоа квалитета производње, степена конкурентности, а у циљу унапређење фармерске и кооперантске производње и подстицања запошљавања. Средства из кредита се могу користити за краткорочно финансирање това свиња и јунади – најмање 10 комада свиња или 5 грла јунади. За реализацију ове кредитне ...

Read More »

РФВ- Конкурс за кредите намењене инвестицијама у пољопривреди

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава за подршку инвестицијама у области пољопривреде ради развоја и унапређења пољопривредне производње и прераде пољопривредних производа у АП Војводини, a у циљу подстицања запошљавања. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара. Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП ...

Read More »

Град Суботица: Кредити за куповину пољопривредног земљишта са 2% камате

Фoнд зa рaзвoj пoљoприврeдe Грaдa Субoтицa рaсписao je кoнкурс зa дoдeлу 20 милиoнa динaрa срeдњoрoчних крeдитa нaмeњeних пoдстицaњу и унaпрeђeњу пoљoприврeднe прoизвoдњe нa тeритoриjи грaдa, нaмeњeн зa купoвину зeмљиштa и сaднoг мaтeриjaлa. Maксимaлни пojeдинaчни изнoс крeдитa je 1.500.000,00. Кредити сe oдoбрaвajу нa чeтири гoдинe, с jeднoм гoдинoм грejс пeриoдa, квaртaлним oтплaћивaњeм рaтa и кaмaтнoм стoпoм oд  2 % нa гoдишњeм ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за доделу кредита за пчеларство са каматом од 2%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита за набавку нових пчелињих  ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2015. години.     Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне ...

Read More »

АП Војводина: Конкурс за кредите за пољопривредну механизацију са каматом од 2%

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)   у пољопривреди у 2015. години.     Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, ...

Read More »

АП Војводина: Кредити за подизање вишегодишњих засада са каматом од 2%

Покрајинског фонда за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа у 2015. години.     Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу. Основне карактеристике кредита: Максималан износ кредита 10.000 евра ...

Read More »