Home » Вести » РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за извоз

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за извоз

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава ради подршке припреме и реализације извозних аранжмана у циљу подстицања запошљавања.

Кредити су намењени за потребе производње и извоза роба и услуга домаћег порекла.

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000,000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници. Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине. По овом конкурсу захтев може поднети само једно од правних лица која се, према позитивним законским прописима, сматрају повезаним правним лицима.
Средства из кредита се не могу користити за организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности, производњу нафте и нафтних деривата, производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.

Услови кредитирања

 1. износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, до 250.000,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан реализације кредита уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке или хипотека на пољопривредном земљишту а до 100.000.00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан реализације кредита уколико је инструмент обезбеђења хипотека на стамбену или пословну непокретност
 2. примена валутне клаузуле
 3. рок враћања кредита: 12 месеци,
 4. обезбеђење кредита:
  – четири менице са меничним овлашћењем у складу са Законом о платном промету
  – две личне менице са меничним овлашћењем власника, оснивача или директора
  – гаранција пословне банке или
  – хипотека – заложно право првог реда на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Фонд), чији је минимални однос процењене вредности и траженог кредита 200% или
  – хипотека – заложно право првог реда на стамбеној или пословној непокретности у корист Фонда, чији је минимални однос процењене ликвидационe вредности и траженог кредита 300%
 5. каматна стопа:
  – 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке
  – 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком
 6. каматна стопа за кориснике кредита који своју пословну активност обављају на територијама градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен

Фонд задржава право да од овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта стамбене или пословне непокретности. Фонд је дужан да од овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта, уколико по првобитној процени вредност премашује износ од 10.000 ЕУР по хектару. Додатна процена се има извршити о трошку подносиоца захтева.

Накнада за обраду кредитног захтева износи: 10.000,00 динара.

Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 1.440,00 динара за правно лице; 600,00 динара за предузетника и 246,00 динара за физичко лице (власник предузетник).

Документацију која се подноси на конкурс преузмите у прилогу текста.