Home » Закони,правилници,уредбе (page 10)

Закони,правилници,уредбе

Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде утврдио је списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта. Списак је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 40/14 од 11. априла 2014. год.Овим списком замењује се списак уписаних односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта („Службени гласник РС”, број 69/13).

Read More »

Регресирање ђубрива и горива

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилнике о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за ђубриво и регрес за гориво. Правилници су објављени   у Сл. гласнику бр.40 од 11.априла.2014. године. Када је регрес за ђубриво у питању, ситуација је следећа: правно лице, предузетник и физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства има право на коришћење ...

Read More »

Закон о порезу на додату вредност

Овим законом уводи се порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) у  Републици Србији (у даљем тексту: Република). ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку  добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и  на увоз добара, осим ако овим законом није друкчије прописано. Предмет опорезивања ПДВ ...

Read More »

Закон о претварању друштвене својине у друге облике својине

Пољопривредно земљиште у друштвеној својини које је правно лице стекло по основу Закона о аграрној реформи и прописима о национализацији пољопривредног земљишта у државној је својини. Пољопривредно земљиште у друштвеној својини које је правно лице стекло на основу правног посла, као средство за производњу, друштвени је капитал тог предузећа.

Read More »

Закон о пољопривредном земљишту

Овим законом уређује се планирање, заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта као добра од општег интереса. Овим законом образује се Управа за пољопривредно земљиште (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) и ...

Read More »

Годишњи програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2014. годину

Годишњим програмом утврђују се конкретне активности у 2014. години које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди и подручја на којима се обављају ти послови, обим, рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца (у даљем тексту: саветодавaц), развој пољопривредне саветодавне и стручне службе (у даљем тексту: ПССС), као ...

Read More »

Измена правилника за субвенционисање пчеларства

Изменом правилника о подстицајима у пчеларству дошло је до измене датума за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела. По првом правилнику рок за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела био је 31.август. Изменом правилника захтев за субвенционисање по кошници пчела одређен је нови термин од 15. априла до 31. маја текуће године. Изменом правилника смањен је и обим документације ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште

Субвенције за набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште  дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу.   Субвенције за набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Перилице, (2) Калибратори, (3) Класирке, (4) Сортирке, (5) Избијачице, (6) Пакерице са аутоматским вагама, (7) Полирке, (8) Бокс палете и рам палете, ...

Read More »

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала

Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку квалитетног приплодног материјала по овом правилнику подразумевају набавку: 1)квалитетних приплодних јуница старости од 17 до 27 месеци 2)квалитетних приплодних оваца и коза: шиљежице, шиљежани, двиске и двисци старости од 6 до 18 месеци. 3)приплодних свиња:  назимице и нерастови старости од 5 до 8 месеци. Право ...

Read More »

Субвенције за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине

Субвенције за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине дефинисане су кроз Правилник за примарну пољопривредну производњу. Субвенције за набавку нове опреме за смештај и/или одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине  по овом правилнику подразумевају следеће ставке: (1) Опрема за објекте за смештај млечних крава и товних јунади, ...

Read More »