Home » Вести » Уредба о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на период до 30 година

Уредба о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини на период до 30 година

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, донело је Уредбу о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацију која се доставља уз зајтев за остваривање права првенства закупа. Ова уредба објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 56/16 од 15. јуна 2016. године.

Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини, на период до 30 година има правно лице које:

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

2) достави инвестициони план који се односи на инвестиционо улагање у сектор пољопривреде и пољопривредно – прерађивачке индустрије ради започињања обављања нове пословне делатности, проширења постојеће делатности, диверсификације постојећег производног програма у нове производе, који нису били садржани у постојећем производном програму или битне промене у целокупном производном процесу постојеће делатности у складу са законом којим се уређују улагања.

Право првенства закупа може да оствари више правних лица на територији једне локалне самоуправе, а која нису у својству повезаних лица, с тим што укупна површина остварена по овом основу не може да буде већа од 30% од укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини предвиђене за давање у закуп у јединици локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

Правно лице може остварити право првенства закупа на подручју више јединица локалних самоуправа ако је то неопходно за реализацију инвестиционог плана.

Комплетну Уредбу можете преузети у прилогу текста.