Home » Закони,правилници,уредбе (page 12)

Закони,правилници,уредбе

Субвенционисање трошкова складиштења у јавним складиштима

Субвенционисање трошкова складиштења у јавним складиштима прописано је кроз Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима који је објављен у  „Службеном гласнику РС”, број 61/13. Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима (у даљем тексту: право ...

Read More »

Субвенције за пчеларство

(„Службени гласник РС”, број 60 /13 од 10. jула 2013. годинe,измене и допуне објављене су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 36/14 ) Право на подстицаје  има : Правно лице, Предузетник и Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Захтев за подстицаје по кошници пчела подноси се у  термину од 15. априла до 31. маја текуће године. Подстицај износи 500 ...

Read More »

Правилник о методама испитивања сорте конопље (Cannabis sativa L.) ради признавања сорте

  Правилник о методама испитивања сорте конопље (Cannabis sativa L.) ради признавања сорте објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 57/13 од 3. јула 2013. године.

Read More »

Субвенције за краве дојиље

Субвенције за краве дојиље дефинисане су правилником о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 57/13 од 3. јула 2013. године . Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за ...

Read More »

Правилник о условима за испитивање сорти пољопривредног биља

Правилник о условима за  испитивање сорти пољопривредног биља објављен је у Службеном гласнику РС, број 56 /13 од 28. jуна 2013. годинe . Овим правилником ближе се прописују услови у погледу земљишта, техничке и технолошке опремљености и кадровске оспособљености које треба да испуњава правно лице, предузетник или физичко лице за испитивање сорте на огледном пољу, односно у лабораторији у поступку ...

Read More »

Субвенционисање осигурања животиња

Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година. За  меру регресирања осигурања се издваја 400.000.000,оо динара из буџета Републике Србије. Субвенционише се (регресира) 40% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза. Право на коришћење регреса има: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава   Могу се осигурати: 1) усеви и плодови од ...

Read More »

Субвенционисање това јунади, свиња и јагњади

Субвенционисање това јунади, свиња и јагњади прописано је правилником о начину за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња и јагњади. Право на подстицаје има: правно лице, предузетник и физичко лице Захтев за  подстицаје за тов јунади подноси се за сваку календарску годину до 31. јануара наредне календарске године. Уз захтев се подноси: копија пасоша за говеда ...

Read More »

Премија за млеко

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко (у даљем тексту: премија). Право на коришћење премије, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди (у даљем тексту: закон), има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава за произведено и испоручено млеко (у даљем тексту: испоручилац ...

Read More »

Измена уредбе о подстицајима у пољопривреди за 2014-у годину

Измена уредбе о подстицајима у пољопривреди за 2014-у годину дефинише да се из система субвенционисања избацује субвенционисање(регресирање) куповине семена као врсте репроматеријала и да се износ од 6.000,00 дин/ха распоређује равномерно на субвенционисање куповине минералног ђубрива и дизел горива.

Read More »

Основна Уредба о расподели подстицаја у 2014-ој години

Овом уредбом прописује се за буџетску 2014. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину. Њом се дефинишу износи са којима ће се субвенционисати пољопривредна производња и рурални развој.

Read More »