Home » Закони,правилници,уредбе (page 12)

Закони,правилници,уредбе

Субвенционисање осигурања животиња

Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година. За  меру регресирања осигурања се издваја 400.000.000,оо динара из буџета Републике Србије. Субвенционише се (регресира) 40% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза. Право на коришћење регреса има: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава   Могу се осигурати: 1) усеви и плодови од ...

Read More »

Субвенционисање това јунади, свиња и јагњади

Субвенционисање това јунади, свиња и јагњади прописано је правилником о начину за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња и јагњади. Право на подстицаје има: правно лице, предузетник и физичко лице Захтев за  подстицаје за тов јунади подноси се за сваку календарску годину до 31. јануара наредне календарске године. Уз захтев се подноси: копија пасоша за говеда ...

Read More »

Премија за млеко

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко (у даљем тексту: премија). Право на коришћење премије, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди (у даљем тексту: закон), има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава за произведено и испоручено млеко (у даљем тексту: испоручилац ...

Read More »

Измена уредбе о подстицајима у пољопривреди за 2014-у годину

Измена уредбе о подстицајима у пољопривреди за 2014-у годину дефинише да се из система субвенционисања избацује субвенционисање(регресирање) куповине семена као врсте репроматеријала и да се износ од 6.000,00 дин/ха распоређује равномерно на субвенционисање куповине минералног ђубрива и дизел горива.

Read More »

Основна Уредба о расподели подстицаја у 2014-ој години

Овом уредбом прописује се за буџетску 2014. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину. Њом се дефинишу износи са којима ће се субвенционисати пољопривредна производња и рурални развој.

Read More »

Право пречег закупа државног пољопривредног земљишта

Пример јавног позива  онима који планирају да користе државно пољопривредно земљиште по праву пречег закупа             Одредбом члана 64а, став 1. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Србије” број 62/06, 65/08 и 41/09), утврђено је да право пречег закупа имају правна и физичка лица која су власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три ...

Read More »

Закон о порезу на доходак грађана

ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/2006 – испр., 31/09, 44/009, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 7/12 – усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 – одлука УС, 8/13 – усклађени дин. изн., 7/13, 48/13 – исправка) Порез на доходак грађана плаћају, у складу са одредбама овог закона, физичка ...

Read More »

Закон о порезима на имовину

До 2013. порез на земљиште се одређивао на основу катастарског прихода. Катастарски приход био је изузетно мали, тако да се, по оцени надлежних, на тај начин није могао утврдити реалан порез. Рецимо, на основу тих параметра дешавало се да неко за 20 хектара добије десетак динара пореза, објашњавају стручњаци из те бранше. Пољопривредници махом нису ни добијали порез на имовину ...

Read More »

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју објављен је у Службеном гласнику Републике Србије 10/13. Овим законом уређује се врсте подстицаја, начин коришћења подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и услови за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Read More »