Home » Tag Archives: субвенционисани пољопривредни кредити

Tag Archives: субвенционисани пољопривредни кредити

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде у сарадњи са комерцијалним банкама

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде, намењени су пољопривредницима у сарадњи са пословним банкама које одобравају кредите док Министарство пољопривреде субвенционише део камате на те кредите. Овим правилником ближe се прoписуjу услови и начин остваривања права на кредитну подршку. Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за: развој сточарства који обухвата набавку животиња ...

Read More »

Кредитирање пољопривредне производње

Кредитирање пољопривредне производње Увек постоји дилема да ли узети кредит и финансирати производњу или се не задуживати јер „дуг није друг“. Међутим, унапређење пољопривреде често није могуће замислити без неке врсте кредита. Било да се задужујете кроз паритете или кроз класичан кредит, камату не можете избећи. Обзиром да на нашем тржишту послује више кредитних извора(банке и фондови) да бисте донели ...

Read More »

МПЗЖС: Нови правилник за субвенционисане пољопривредне кредите

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је  Правилник о изменама и допунама правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку који  је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 25/16 од 9. марта 2016. године. Правилник можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Субвенционисање камата на пољопривредне кредите

У склопу програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Рума за 2015. годину, локална самоуправа ће субвенционисати камате за краткорочне кредитепољопривредника код пословних банака. „Опортјунити банка и Банка Интеза су две банке које су се пријавиле на Јавни позив. Заинтересовани носиоци пољопривредних газдинстава могу преко банака обратити Општини Рума за ову врсту помоћи. Субвенционисаће се  део камата ...

Read More »

Ириг: Субвенционисање пољопривредних кредита

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине Ириг уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате на кредите. I Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање регистрованих пољоприведних газдинстава, а уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате, да Општини Ириг поднесу писане понуде са условима кредитирања. II Заинтересоване банке морају испуњавати следеће услове: Кредити су намењени регистрованим пољопривредним газдинствима која су ...

Read More »

Зрењанин – 430 милиона динара за пољоприреду у 2015-ој години

Aгрaрни буџeт Грaдa Зрeњaнинa зa oву гoдину изнoси 430 милиoнa, oд чeгa je 384 милиoнa oд зaкупa држaвнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa, a 46 милиoнa су срeдствa из тeкућeг приливa буџeтa. Срeдствa из aгрaрнoг буџeтa, кojи je вeћи зa 70 милиoнa динaрa нeгo прoшлe гoдинe, бићe искoриштeнa зa рaзвoj пoљoприврeдe и пoмoћ пoљoприврeдницимa, сaoпштилa je Грaдскa упрaвa Зрeњaнинa. Кao jeднa врстa пoмoћи ...

Read More »

Кредит за набавку квалитетне телади за тов у 2015. години са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку квалитетне телади за тов  у 2015 години. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин: Максималан износ кредита 15.000 ...

Read More »

Кредит за набавку нових пластеника и стакленика и опреме у њима у 2015. години са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин: ...

Read More »

Кредит за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015. години са 1% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, ...

Read More »

Кредит за набавку нове пољопривредне механизације у 2015. години са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).  Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:  Кредитираће се набавка ...

Read More »